Pályázati felhívás „Pedagógusok együttműködésének támogatása”

pedagogBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás „Pedagógusok együttműködésének támogatása”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.      A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Alapkezelő) felhívása a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.
A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közötti együttműködés ösztönzése, segítése.
A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább két pedagógus), pályázatukban egy, legalább 7 hónapon át tartó, minimum négy, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák, illetve, hogy az anyanyelven oktató intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekeket az intézményben tartsák.

2.       A pályázati felhívás bemutatása:
Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során. Az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott programok folytatásaként a külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.
A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.
A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.
A megszervezendő programok esetében feltétel a „2012 a külhoni magyar óvodák éve”, valamint a „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve, programok keretében elkészített módszertani csomagok módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto, valamint a http://kisiskolasok.hu/index.php/mit-teszunk/modszertani-csomag oldalakról.

3.      A támogatás:
3.1    Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:
3.1.1        a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére;
3.1.2     a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).
3.2    A támogatást természetes személyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.
3.3    A támogatás mértéke a négy megszervezett, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ.
Programonként vállalt gyerekszám:
•    10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen);
•    50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
támogatási összeg.
3.4   A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.5   A támogatást az Alapkezelő a programok megvalósítása érdekében támogatási előlegként a támogatási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül folyósítja.
A nyertes pályázóknak az ösztöndíj-támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót fényképes melléklettel kell eljuttatnia az Alapkezelőhöz, majd a program végső megvalósításáról 2017. január 30-ig egy szakmai beszámolót kell rögzíteni a NIR-ben, valamint az egyes programokon a szülők/nagyszülők által kitöltött jelenléti íveket benyújtani kötelező.
3.6   Az együttműködő partnerek csak egy pályázatot nyújthatnak be, és a programba bevonni kívánt gyermekek száma átlagának függvényében 60–120 ezer Ft támogatásban részesülhetnek.

4.      Pályázók köre:
A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:
A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

5.      A pályázat megvalósítási paraméterei:
5.1   Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 10 millió Ft.
5.2    A pályázat megvalósítási időszaka: 2016. június–december.
5.3    A pályázat benyújtása: 2016. június 15. – 2016. július 15. közép-európai idő szerint déli 12.00 óra
5.4    A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2017. január 31.

További információk:
•    A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – http://bgazrt.hu/ a „Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2016. évi pályázatokhoz” címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató.
•    A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Nagy Beáta szakmai referens
Tel.:+36 1 795 3218
E-mail: nagy.beata@bgazrt.hu

Részletek

Tags: