Kisvállalkozásokat támogató kölcsön

Pályázatok

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

Kisvállalkozásokat támogató kölcsön

 1. A Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsön (KTK) célja

A KTK célja, hogy Szerbia magyarlakta területein működő kisvállalkozások speciális igényeit figyelembe véve megfelelő pénzügyi támogatást nyújtson számukra üzleti elképzeléseik kölcsönből történő megvalósításához.
A KTK konkrét céljai a következők:
•    új munkahelyek teremtése, megtartása,
•    kisméretű vállalkozások fejlődésének ösztönzése,
•    a számukra elérhető pénzügyi szolgáltatások választékának bővítése, minőségének javítása.
Ezen elsődleges célok megvalósítását szolgáló, igazolható gazdálkodási költségek és más beruházások, munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások támogatása.

Támogatás nem pályázható és nem fordítható köztartozások, valamint a pályázatok benyújtása előtt felhalmozott adósságok fedezésére.

A kölcsön a projekt összvolumenének legfeljebb 85 %-a lehet (nem Áfa-köteles pályázók esetében bruttó, Áfa-köteles pályázó esetében pedig nettó értékben).

2. A vállalkozások alkalmassága
A KTK azokat a vállalkozásokat kívánja támogatni, melyek életképesek, vagy potenciálisan életképesek, de kisösszegű kölcsönigényük nem teszi lehetővé számukra a szokásos banki finanszírozást.

A kölcsön igénybe vételére az a vállalkozás jogosult, amely
•    Szerbia területén legalább 1 éve bejegyzett gazdasági társaság, vállalkozás, valamint a mezőgazdasági termelők jegyzékébe bejegyzett mezőgazdasági őstermelő,
•    termelő, szolgáltató, vagy kereskedelmi tevékenységet folytat,
•    a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladja meg a tíz főt,
•    az éves árbevétel nem haladja meg az 200.000,- EUR-nak megfelelő összeget,
•    megvalósítható üzleti tervvel rendelkezik,
•    a SZLSZSZ minősítése alapján üzletképes vállalkozói célt kíván a kölcsönfelvétellel megvalósítani,
•    a vállalkozásnak nincs lejárt, vagy átütemezett tartozása (köztartozás, bankkölcsöntartozás, stb.),
•    a kölcsön alapvetően szükséges a vállalkozás fejlesztéséhez és fennmaradásához,
•    a vállalkozás üzleti tervéből kitűnik, hogy jövedelmezősége lehetővé teszi a kölcsön visszafizetését.

Nem pályázhatnak a Szekeres László Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelő bizottságának tagjai, a Kisvállalkozókat Támogató Kölcsön Bizottság (KTK Bizottság) és a Szakmai Lebonyolító Szervezetek tisztségviselői, alkalmazottai, valamint mindezek közvetlen családtagjai.

A kölcsönt nem vehetik igénybe fegyver-, kábítószer-kereskedelmet, illetve közerkölcsbe ütköző tevékenységet folytató vállalkozások.

3. Kölcsönfeltételek

3.1. A folyósítható kölcsön (devizaneme: RSD)

A kölcsönösszeg alsó határa 3000 EUR, felső határa 10.000 EUR dinár-ellenértéke a Szerb Nemzeti Banknak a folyósítás napján érvényes középárfolyamán számítva.

A kölcsön folyósítása és törlesztése RSD-ban történik.
A folyósított kölcsönnek a nyilvántartása EUR-ban történik.

3.2. Futamidő

A kölcsön futamideje a pénzforgalmi tervben feltüntetett visszafizetési képességtől függ.
A futamidő 3000-6000 EUR összegű kölcsön esetén 2 évig, 6000-10.000 EUR összegű kölcsön esetén pedig 3 évig terjedhet, ezen belül a türelmi idő nem haladhatja meg a három hónapot.
A kölcsön futamidejét a kölcsönszerződésben kell feltüntetni, melyet az SZLA Kuratóriuma csak indokolt esetben módosíthat.
Tőketörlesztés havonként, egyenlő részletekben történik.

3.3. Saját erő

A kölcsönfelvevő saját hozzájárulása nem lehet kevesebb, mint a projekt értékének 15 % -a (nem Áfa-köteles pályázók esetében bruttó, Áfa-köteles pályázó esetében pedig nettó értékben).

3.4. Biztosítékok

1.    Fizetési meghagyás (mint banki instrumentum – szerb nyelven: Ovlašćenje)
2.    A kölcsön igénylője által kiadott és további legalább egy váltókezes által szabályosan aláírt VÁLTÓ
3.    Jelzálog vagy bankgarancia
Jelzálogbiztosítékként felajánlhatók a kölcsön kedvezményezettjének, a kedvezményezett vállalkozás tulajdonosának, vagy a kölcsön törlesztéséért kezeskedő harmadik személynek tulajdonában lévő, telekkönyvben, illetve kataszteri ingatlannyilvántartásban szabályosan bejegyzett, a kölcsön összegének legalább háromszorosát kitevő értékű ingatlanok.
A jelzálog egyetemleges kedvezményezettje az SZLA.
A vállalkozás/vállalkozó köteles vagyonbiztosítást kötni a biztosítékként szolgáló ingatlanra és egyetemleges kedvezményezettjeként az SZLA-t megjelölni. A biztosítást a kölcsön visszafizetéséig fenn kell tartani. A kölcsön kedvezményezettje a biztosítási kötvény eredeti példányát köteles bemutatni a Szakmai Lebonyolító Szervezetnek, fénymásolatát pedig átadni az SZLA-nak.
Amennyiben a kölcsön biztosítéka bankgarancia, annak a futamidő végéig kell érvényesnek lennie.

3.5. Kamat

A kölcsön a teljes futamidő alatt kamatmentes, a Szakmai Lebonyolító Szervezet adminisztrációs költségeinek fedezésére a kölcsön kedvezményezettjétől, a pályázati dokumentáció elkészítéséért a megpályázott összeg 1%-át, valamint az elbírálás után, a megítélt kölcsön összegének 3%-a, amelyet a vállalkozó a SZLSZ-nek fizet ki.
Törlesztési késedelem esetén a kölcsön kedvezményezettjének terhére a törvényben meghatározott késedelmi kamatot kell felszámolni.

3.6. Folyósítás

A kölcsönöket folyósításuktól számított két hónapon belül fel kell használni. Ha erre a vállalkozó nem képes, a kölcsönt vissza kell vonni, hacsak a SZLA Kuratóriumának KTK Bizottsága a felhasználási határidőt a vállalkozó kérésére meg nem hosszabbítja.
A kölcsönök folyósítása az 1. pontban meghatározott költségekre vonatkozó előszámla vagy előszerződés ellenében történhet, amennyiben az SZLA Kuratóriuma másként nem rendelkezik.
Egy vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat kölcsönt a KTK keretében. A második, illetve a harmadik kölcsön csak akkor hagyható jóvá, ha az előző kölcsön rendszeresen, teljes mértékben visszafizetésre került.

3.7. A kölcsönszerződés felbontása

A SZLA a kedvezményezettel kötött kölcsönszerződést felbonthatja, amennyiben:

–  a kedvezményezett a kölcsön felhasználása során jelentős mértékben eltér a KTK Program céljaitól, és
–  legfeljebb 6 hónapos összesített késedelembe esik a futamidő alatt esedékessé vált részletek törlesztésével.

A fenti esetekben a szerződést a SZLA Kuratóriuma egyoldalú határozattal mondhatja fel, amely határozatot a kedvezményezettel haladéktalanul írásban kell közölni. A szerződés felbontásáról szóló határozat megküldésének napjával esedékessé válik a kedvezményezett összes addig még nem törlesztett kötelezettsége, a SZLA pedig haladéktalanul intézkedik követeléseinek behajtásáról.

4. Pályázat benyújtása

A pályázatot Galgó Ferenci Andrea, vállalkozónál, a Háló Vajdasági Fejlesztési Alapnál, a Pannon Invest Consortium Tanácsadó Kft.-nél, a Szerbiai Teleház Szövetségnél, a Valcoop Vállalkozásfejlesztési Központnál írásos formában, két eredeti példányban, magyar nyelven lehet benyújtani, a 3.5. pontban meghatározott és ezalkalommal esedékessé váló díj egyidejű megfizetésével.

Beadási határidő: 2012. június 22.

A pályázati adatlap és annak mellékletei a Szakmai Lebonyolító Szervezeteknél igényelhetők.

Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, cégszerűen aláírt pályázat fogadható be!

5. Kizáró feltétel

Nem részesülhet Kisvállalkozásokat Támogató Kölcsönben az a vállalkozás, amely:
•    csőd-, vagy felszámolás alatt áll,
•    a Szakmai Lebonyolító Szervezet előminősítése alapján a kölcsönfelvétellel megvalósítani tervezett fejlesztés és beruházás üzletileg kockázatosnak minősíthető,
•    a Szekeres László Alapítvánnyal kötött valamely múltbeli szerződéses kötelezettségét nem teljesítette.

6. A pályázat elbírálása és a kölcsön folyósítása

A pályázatot a Szakmai Lebonyolító Szervezetek fogadják be és a benyújtást követően az SZLA által meghatározott pályázási határidőn belül elvégzik a kölcsönkérelmek előminősítését.

Az előminősítés és a KTK Bizottság javaslata alapján a Szekeres László Alapítvány Kuratóriuma dönt a kölcsönkérelmek elfogadásáról, és ennek alapján kerül sor a kölcsönszerződés megkötésére.

Link