MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE – Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Konkursi

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

Javni konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine i programa „Mladi su zakonˮ;

2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;

3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;

4. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Pravo učešća na konkursima:
Pravo učešća na konkursima 1, 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo turizma i omladine.

Pravo učešća na konkursu 4 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, u skladu sa članom 22. Zakona o mladima.

Rok i način prijavljivanja na konkurs:

Rokovi za dostavljanje predloga programa i projekata su 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 13. aprila 2023. godine.

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, post ekspres, kurirskom službom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje, odnosno 13. aprila 2023. godine do 15:30 časova. Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 13. aprila 2023. godine).

Detaljnije