POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u AP Vojvodini u 2023. godini.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije: Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

3. KORISNICI

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.
Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
2. datum prve registracije poljoprivrednog gazdinstva mora biti nakon 01.04.2022. godine;
3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
5. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od deset godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (podizanje višegodišnjih zasada i nabavka sistema za navodnjavanje u višegodišnjim zasadima);
6. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
7. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira samo za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
8. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2022. godine;
9. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31.12.2022. godine;
10. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
11. podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja kome se odobre bespovratna sredstva, pre isplate bespovratnih sredstava, mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja, u vlasništu ili zakupu, na period koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava;
12. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
13. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
14. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
15. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
16. ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
17. podnosilac prijave, u prethodnom periodu, nije smeo ostvariti podsticaje po konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
18. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Detaljnije