MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2023. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2023. godinu

PREDMET KONKURSA
Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2023. godini:
• Programi EU:
– Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
– Programi prekogranične saradnje (IPA)
– Dunavski transnacionalni program (DTP)
– Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)

• UNESKO

• Centralno-evropska inicijativa (CEI)

• Evropska kulturna fondacija (ECF)
• drugi međunarodni fondovi koji pružaju podršku projektima u oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:
– projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje, fondova diplomatsko-konzularnih predstavništava i/ili privatnih međunarodnih fondova;
– projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti (ukoliko podrazumevaju (ko)produkciju), podržani u okviru potprograma MEDIA programa Kreativna Evropa ili Evropskog filmskog fonda Eurimaž (Eurimages) Saveta Evrope i sl.

CILJ KONKURSA
Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje u sektoru kulture kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.
Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane korisnika, u cilju jačanja kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanja razvoja sistema kulture.

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi (isključivo pravna lica) sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.

IZNOS DOSTUPNE FINANSIJSKE PODRŠKE
Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu:
a) do 30% od vrednosti godišnjeg budžeta projekta za 2023. godinu, podnosioca aplikacije Ministarstvu, ukoliko se radi o partneru na projektu ili
b) do 40% od vrednosti godišnjeg budžeta projekta za 2023. godinu, podnosioca aplikacije Ministarstvu, ukoliko se radi o nosiocu/koordinatoru projekta

KRITERIJUMI
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije utvrđeni su članovima 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16 i 112/17) (videti na https://www.kultura.gov.rs/tekst/43/zakoni-i-uredbe.php).
Kriterijumi na osnovu kojih će Konkursna komisija za izbor projekata, koju obrazuje Ministarstvo kulture, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti podnosioca / korisnika potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti i
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Prioritet imaju projekti koji:
– imaju visoke kreativne domete i koji na inspiritivan način predstavljaju kulturno nasleđe i savremeno kulturno stvaralaštvo;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, učesnici, partneri i dr.);
– imaju inovativan pristup u realizaciji.

VREME TRAJANJA KONKURSA
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta 2023. godine.

Za sva pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove za 2023. godinu, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: medjunarodnifondovi@kultura.gov.rs (sa obaveznom naznakom: PITANJE), ili na telefon broj: 011/ 29 27 881.

Detaljnije