Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Poziv EU za dostavljanje okvirnih sporazuma o partnerstvu za operativne grantove

Operativni grantovi mogu podržati dugoročne kapacitete i posvećenost aktera civilnog društva u zastupanju, praćenju i lobiranju za strukturne reforme relevantne za proces pristupanja EU, dok građanima daju glas i utiču na politike kroz programe zasnovane na dokazima, analizi, praćenju i konkretnim inicijativama zastupanja.

Trenutni Poziv za podnošenje predloga projekata ima za cilj da uspostavi okvirna partnerstva sa organizacijama civilnog društva koje rade u sledećih pet prioritetnih sektora koji su definisani u svrhu ovog poziva za podnošenje predloga projekata:

Prioritetni sektor I
– Borba protiv diskriminacije, za različitosti i socijalnog uključivanja, u sledećim oblastima:
o LGBTIQ prava;
o Rodna ravnopravnost;
o Kulturna raznolikost;
o Socijalna inkluzija i dečija zaštita.

Prioritetni sektor II – Pravosuđe, u sledećim oblastima:
o Tranzicija prava;
o Korupcija;
o Podrška tokom uslovne kazne i postpenalna pomoć;
o Podrška žrtvama zločina.

Prioritetni sektor III – Životna sredina i klimatske akcije (Zelena agenda), u sledećoj oblasti:
o Praćenje zagađenja vazduha/vode/tla i pretnji po biodiverzitet u kombinaciji sa srodnim aktivnostima zastupanja i vidljivosti.

Prioritetni sektor IV – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, u oblasti:
o Analiza i obezbeđivanje platformi za debatu o spoljnoj, odbrambenoj i bezbednosnoj politici Srbije.

Prioritetni sektor V – Dobro upravljanje, u sledećim oblastima:
o Reforma javne uprave;
o Ekonomsko upravljanje.

U kontekstu trenutnog poziva za podnošenje predloga, procedura prijave se sastoji od dve faze, odnosno prve faze koja se sastoji od prijave za Okvirno partnerstvo i druge faze koja se sastoji od prijave za posebne grantove od strane pozvanih aplikanata koji su potpisali Okvirno partnerstvo u prvoj fazi.

Da bi se kvalifikovao za grant, aplikant mora:
• biti pravno lice,
• biti neprofitna organizacija,
• biti organizacija civilnog društva,
• biti osnovan u Republici Srbiji,
• bude organizacija čiji su ciljevi i ciljevi deklarisani u njenom statutu ili drugom zvaničnom dokumentu kojim se osniva organizacija fokusirani na jedan od relevantnih prioritetnih sektora za ovaj poziv i
• biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje godišnjim programom rada.

Finansijski limiti po prioritetnim sektorima su detaljno prikazani u Smernicama za aplikante koji je dostupan na sledećem LINKU.

Prvi rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 23. januar 2023. godine.

Za više informacija pratite ovaj LINK.