POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini (u daljem tekstu: Konkurs) u oblasti:
1) ratarstva i povrtarstva;
2) voćarstva i vinogradarstva;
3) stočarstva;
4) organske proizvodnje;
5) upotrebe obnovljivih izvora energije u poljoprivredi;
6) šumarstva;
7) agroekonomije;
8) ruralnog razvoja.
Predmet konkursa je nabavka opreme i štampanje publikacija.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena su u iznosu od 20.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetmiliona dinara).
Intenzitet pomoći za podršku održavanja naučno – istraživačkih aktivnosti iznosi do 80% bez PDV.
Minimalni iznos bespovratnih sredstva je 100.000,00 dinara, a maksimalni iznosi 4.000.000,00 dinara nabavku opreme, a 1.000.000,00 za izradu publikacija.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Prijava se može podneti samo za jednu vrstu investicije, s tim da podnosilac prijave može podneti i više prijava po Konkursu.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon donošenja Odluke o dodeli sredstva.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
A) Nabavku opreme za unapređenje naučno-istraživačkog rada
– infrastukturna oprema: oprema na oglednim poljima – staklenici i oprema za senčenje;
– oprema za laboratoriju: PCR aparat, oprema za elektroforezu i mikrolitarska centrifuga;
B) Troškove izrade publikacije
– izrada dizajna,
– autorski honorar,
– troškovi štampanja.

3. KORISNICI

Pravo na podsticaje imaju naučnoistraživačke organizacije sa svojstvom pravnog lica, i to: naučni instituti, istraživačko-razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i akreditovani fakulteti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Podnosilac prijave na realizaciji projekta može angažovati i odgovarajuća stručna lica (u daljem tekstu: eksperte), koja nisu zaposlena kod njega.
Podnosilac prijave iz stava 1. ovog člana može uključiti i druga pravna lica u realizaciju projekta kao partnerske organizacije.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1. projekat nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;
2. je projekat usklađen sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine (u daljem tekstu: Strategija);
3. je projekat odobren od strane naučnog odnosno nastavno-naučnog veća institucije,
4. ima najmanje tri realizatora projekta koja će biti angažovana u toku celog vremena trajanja projekta;
5. je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2021. godinu;
6. je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2021. godinu;
7. je podnosilac prijave regulisao obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12.2021. godine;
8. podnosilac prijave nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
9. ako podnosilac prijave ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i ako je mesto realizacije investicije na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 05.12.2022. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Detaljnije