Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu („Službeni list APV”, br. 54/21 i 7/22), i to za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 30.000.000,00 dinara i na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 20.000.000,00 dinara).
Nabavka opreme se odnosi na opremu za obrazovanje, oprema za bezbednost, računarska oprema, oprema za fizičko vaspitanje, oprema za likovnu umetnost, oprema za muzičku kulturu, oprema za nameštaj, kuhinjska oprema i ostalo).
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2022. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje i škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine su:

1. značaj realizacije projekta kada je reč o bezbednosti učenika, nastavnika i zaposlenih koji koriste objekte,
2. značaj realizacije projekta u odnosu na obezbeđivanje kvalitetnih uslova za izvođenje vaspitno-obrazovnog rada,
3. finansijska opravdanost projekta,
4. održivost projekta,
5. lokalni odnosno regionalni značaj projekta,
6. aktivnosti koje su preduzete u cilju realizacije projekta,
7. obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta .

U slučaju podnošenja prijave sa sufinansiranjem nabavke opreme, sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti.

Nakon dodele sredstava po Konkursu, Korisnik je dužan da prilikom nabavke opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS “, broj 91/2019).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata (jedna ustanova podnosi samo jedan konkursni obrazac). Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 16. marta 2022. godine na web adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice sa naznakom “Za konkurs – za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2022. godini“, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade).

Uz prijavu na Konkurs, podnosi se:

1) nevezana ponuda – predračun za nabavku opreme,
2) u slučaju sufinansiranja dostaviti dokaz o obezbeđenim sredstvima za sufinansiranje nabavke opreme (ugovor, rešenje, izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave, finansijskog plana ustanove ili slično) zajedno sa uredno potpisanom i pečatiranom Izjavom odgovornog lica ustanove/jedinice lokalne samouprave o učešću u sufinaniranju nabavke predmetne opreme (Izjavu dostaviti u slobodnoj formi).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 01.april 2022. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.
Komisija neće razmatrati:
• nepotpune prijave,
• neblagovremene prijave (prijave poslate nakon roka koji je označen kao poslednji dan konkursa),
• nedopuštene prijave (prijave koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom),
• prijave koje se ne odnose na konkursom predviđene namene,
• prijave korisnika koji u prethodnom periodu nisu opravdali sredstva dodeljena iz pokrajinskog budžeta kroz finansijske i narativne izveštaje.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4609, 487 4876 i 487 4702.

Detaljnije