Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini

Javni konkurs raspisuje se za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09, 36/09- dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/18 – dr. zakon), Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 84/15 i 95/18 – dr. zakon) i Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/2010 – ispr., 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21), Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici

sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18, u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18 u daljem tekstu: Pravilnik).

1) PREDMET KONKURSA

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), opredelilo je 100.000.000,00 dinara (slovima: stomilionadinara), u skladu sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/21) Razdeo 25, Glava 25.0-Ministarstvo zaštite životne sredine, funkcija 560-Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Program 0405-Zaštita prirode i klimatske promene, Programska aktivnost/Projekat 0004-Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, ekonomska klasifikacija 463-Transferi ostalim nivoima vlasti.
Navedena sredstva dodeljuju se za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu koje je u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava (gradovi i opštine), i to za:
– pošumljavanje degradiranih površina ili površina za koje postoji opasnost od degradacije a koja su u u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava (gradovi i opštine),
-stvaranje vetrozaštitnih pojaseva,
-pošumljavanje u zaštićenim područjima na teritoriji jedinica lokalnih samouprava,
-pošumljavanje gradskih parkova i drugih javnih površina,
-ostali vidovi pošumljavanja javnih površina u cilju zaštite životne sredine.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% troškova snosi korisnik sredstava.

Neprihvatljivi troškovi su:
– troškovi aktivnosti na pripremi predloga projekta;
– troškovi nastali pre potpisivanja ugovora;
– građevinski radovi, kao i drugi radovi koji koji nisu neophodni u cilju realizacije predmetnog projekta;
– stavke koje se već finansiraju iz drugih javnih izvora (Republike, Autonomne pokrajine).

Prihvatljivi troškovi su: troškovi neophodni za realizaciju projekta, nastali tokom realizacije projekta.

2) PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu sredstava imaju jedinice lokalnih samouprava (gradovi i opštine) na teritoriji Republike Srbije.

Zahtev za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahteva;
2) opšte podatke o projektu (naziv projekta, informacije o projektu, opis projekta, glavni ciljevi zadaci, odnosno aktivnosti, specifični ciljevi, doprinos projekta, lokacija projekta, vreme potrebno za realizaciju projekta, održivost i stepen spremnosti, analiza potencijalnih rizika, ukupna procenjena vrednost projekta i učešće Ministarstva u finansiranju projekta, informacije o javnim nabavkama koje su potrebne za realizaciju projekta, očekivani rezultati i efekti projekta);
3) kriterijume i merila za klasifikaciju projekta;
4) finansijski rezime (planirani budžet projekta, izvori finansiranja i specifikacija troškova);
5) podatke o upravljanju projektom (rukovodilac projekta, upravljačka struktura, veza sa drugim projektima);
6) podatke o dozvolama, odobrenjima i saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;
7) izjavu o tačnosti dostavljenih podataka kao i druge izjave odgovornog lica;
8) druge podatke od značaja za ocenu i finansiranje projekta.

Zahtev se podnosi na Obrascu zahteva – Obrazac broj 1.

3) USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosilac zahteva za dodelu sredstava po ovom javnom konkursu mora da ispunjava uslove iz člana 2. Uredbe.

Kriterijumi za ocenjivanje zahteva su:
1) vrsta i tip projekta u odnosu na stepen opšteg uticaja i značaj projekta na životnu sredinu;
2) ocena projekta (stepen pripremljenosti projektne dokumentacije, stručna osnovanost projekta, tehnički uslovi za izvođenje projekta, obezbeđenost kontrole realizacije projekta, spremnost projekta za realizaciju, plan održavanja pošumljenih površina);
3) finansijski kriterijumi:
– visina udela u finansiranju projekta koji obezbeđuje korisnik sredstava;
4) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji realizuje projekat.

4) DOKUMENTA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTEV Uz Zahtev se podnosi sledeća dokumentacija:
1) projekat pošumljavanja, potpisan od strane ovlašćenog i odgovornog lica, koji sadrži:
– projektni zadatak;
– ciljeve projekta;
– opis stanja istraživanog područja za pošumljavanje;
– opis radova i aktivnosti na pošumljavanju;
– izvor vrsta sadnog materijala za pošumljavanje;
– opis tehnike pošumljavanja na tretiranoj površini;
– mere za održavanje, negovanje i zaštitu pošumljenih površina;
– pregled radova i specifikaciju troškova;
– planiranu dinamiku projekta;
– priloge.
2) izjava o načinu finansiranja projekta koja sadrži:
 ukupnu vrednost projekta i visinu sredstava koja se traže iz sredstava Ministarstva;
 način na koji će podnosilac zahteva obezbediti sopstvena sredstva i visinu iznosa;
 finansijski pregled – specifikaciju troškova;
3) saglasnost ili sporazum o saradnji i realizaciji projekta sa upravljačem zaštićenog područja, ukoliko se pošumljavaju površine u okviru granica zaštićenog područja;
4) podatke o dozvolama, odobrenjima, saglasnostima od značaja za realizaciju projekta;

NAPOMENA: U skladu sa članom 19. Uredbe korisnik sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata, dužan je da dostavi sredstvo obezbeđenja- sopstvenu menicu sa ovlašćenjem za popunjavanje menice, kopiju depo kartona za deponovanim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje, kao i potvrdu banke o registraciji menice, kao garanciju za uredno izvršavanje ugovornih obaveza, istovremeno sa potpisivanjem ugovora o finansiranju.

5) IZBOR I OCENA PROJEKATA

Izbor i ocenu projekata vrši Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs (u daljem tekstu: Komisija), ocenjivanjem kriterijuma iz tačke 3) ovog javnog konkursa.
Komisiju obrazuje posebnim rešenjem ministar zaštite životne sredine.
Komisija sačinjava preliminarnu rang listu projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva.
Preliminarna rang lista se utvrđuje u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva i objavljuje se na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave.
Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne rang liste projekata u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Učesnik javnog konkursa može podneti primedbu Komisiji radi otklanjanja nepravilnosti u postupku bodovanja, u roku od osam dana od dana isticanja preliminarne rang liste.
Komisija razmatra primedbe u roku od 15 dana od dana njihovog prijema, posle čega podnosi ministru predlog odluke o utvrđivanju konačne rang liste.
Konačna rang lista projekata sadrži: redosled korisnika sredstava koji ispunjavaju uslove za dodelu sredstava, naziv korisnika, naziv projekta i iznos odobrenih sredstava.
Konačna rang lista projekata koji ispunjavaju uslove za finansiranje odobrava se odlukom ministra u roku od osam dana od dana prijema predloga odluke iz stava 5. ovog člana.
Protiv odluke ministra iz stava 7. ovog člana može se pokrenuti upravni
spor.
Konačna rang lista se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu
e-Uprave.
Ako je odlukom o raspodeli sredstava podnosiocu zahteva dodeljen manji iznos sredstava od iznosa navedenog u zahtevu, podnosilac zahteva je dužan da pismeno obavesti Ministarstvo da li prihvata ponuđene uslove finansiranja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Ukoliko podnosilac zahteva ne obavesti Ministarstvo, odnosno ne prihvati ponuđene uslove finansiranja, smatraće se da je odustao od zahteva po javnom konkursu.

NAPOMENA:
Konkursna dokumentacija potpisana od strane ovlašćenog lica, dostavlja se u jednom primerku kao organizovana celina (u jednoj koverti i povezana u fasciklu ili sl.)

Neće se razmatrati/vrednovati:
– neblagovremene prijave;
– neuredne prijave;
– nepotpune prijave;
– prijave koje nisu u skladu sa odredbama javni konkursa;
– prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima.

Prijave i priložena dokumentacija ostaju u arhivi i ne vraćaju se.

6) MESTO I ROK ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA

Tekst javnog konkursa, obrasci i prateća dokumentacija koja je sastavni deo javnog konkursa mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva (www.ekologija.gov.rs) i portalu e-Uprava (www.euprava.gov.rs ).

Rok za podnošenje zahteva
Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 10. februarom 2022. godine.

Način dostavljanja dokumentacije
Konkursna dokumentacija (potpisana od strane ovlašćenog lica) dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti poštom na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
ul. Omladinskih brigada 1 11070 Novi Beograd
sa naznakom: Za JAVNI KONKURS „ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLJAVANJA U
CILJU ZAŠTITE I OČUVANJA PREDEONOG DIVERZITETA U 2022.
GODINI
(NE OTVARATI)

ili lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.

Ukoliko se prijava predaje lično na pisarnici republičkih organa, obavezno je uz prijavu pripremiti propratni dopis, naslovljen na Ministarstvo zaštite životne sredine, u kome će pisati sledeći tekst:

„U prilogu dopisa dostavljamo vam prijavu za
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLJAVANJA U CILJU ZAŠTITE I
OČUVANJA PREDEONOG DIVERZITETA U 2022. GODINI – NE OTVARATI”

Navedeni dopis će biti overen od strane službenika pisarnice i služiće podnosiocu kao potvrda o prijemu prijave.
Na poleđini koverte obavezno napisati pun naziv i adresu jedinice lokalne samouprave.

7) ROK ZA OBJAVU JAVNE NABAVKE ZA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA, ISPORUČILACA OPREME ODNOSNO PRUŽAOCA USLUGA

Ukoliko je neophodan izbor izvođača radova, isporučilaca opreme odnosno pružaoca usluga u postupku javnih nabavki, isti je potrebno sprovesti, u roku koji će biti definisan ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata.
U slučaju potrebe za sprovođenjem postupka javne nabavke, komisiju za javnu nabavku čine između ostalog i predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine.

8) NAČIN I ROK REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Način i konačni rok realizacije dodeljenih sredstava kao i ostali uslovi od značaja za realizaciju projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini, kao i međusobna prava i obaveze, uređuju se ugovorom između Ministarstva i korisnika sredstava čiji se projekat nalazi na konačnoj rang listi projekata.

9) ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

Odluka ministra o usvajanju Konačne rang liste se objavljuje na internet stranici Ministarstva i Portalu e-Uprave, u roku od pet dana od dana donošenja Odluke.

NAPOMENA: Na sve što u ovom konkursu nije navedeno, shodno se primenjuju odredbe Uredbe i Pravilnika.

10) NAČIN PRAĆENJA REALIZACIJE PROJEKTA

Korisnik sredstava dužan je da na zahtev Ministarstva dostavi i periodične izveštaje o napretku radova na projektu, odnosno o preduzetim aktivnostima u cilju realizacije projekta.

Korisnik sredstava dužan je da posle realizacije projekta dostavi Ministarstvu završni izveštaj radi sagledavanja efekata sprovođenja projekta, u skladu sa zaključenim ugovorom i na propisan način.
Završni izveštaj se dostavlja najkasnije u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Završni izveštaj treba da sadrži pregled preduzetih aktivnosti pri realizaciji projekta, postignute rezultate, kao i finansijske pokazatelje utrošenih sredstava, opis promena u realizaciji projekta koje utiču na troškove realizacije, sva odstupanja od plana realizacije projekta, sa obrazloženjem.
Ukoliko završni izveštaj nije kompletan vratiće se korisniku sredstava radi ispravke ili dopune u roku koji ne može biti duži od 15 dana.
Nakon što Ministarstvo usvoji završni izveštaj korisniku sredstava vraćaju se sredstva obezbeđenja za uredno izvršenje ugovorenih obaveza.
Posle realizacije projekta korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavlja izveštaje o postignutim efektima projekta na životnu sredinu, za koji je javnim konkursom, odnosno ugovorom predviđeno dostavljanje izveštaja, u periodu do pet godina posle realizacije.

Detaljnije