Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju pivana teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini (u daljem
tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju piva.

2. VISINA I NAČINDODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za sufinansiranje investicija nabavku opreme za proizvodnju pivana teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini predviđeno je ukupno 7.000.000,00dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području saotežanim uslovima rada u poljoprivredi,ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60%od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost(PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćenalica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2022. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2022.godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.02.2022. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 12 časova.

Detaljnije