Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2021. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, namenjena su za korišćenje solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem:
• ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za energente;
• smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
• povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
• smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
• afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
• revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 14.000.000,00 dinara (slovima: četrnaestmilionadinara i 00/100)
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.
3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)
4. Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu
5. Rok za podnošenje prijave je 12. novembar 2021. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije Sekretarijata. Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARATI“, nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21101 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjena i potpisana prijava za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Sekretarijata, www.psemr.vojvodina.gov.rs);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i druge strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 45 dana);
4. Original izvoda iz lista nepokretnosti sa svim prilozima, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na nepokretnosti odnosno na zemljištu, odnosno ukoliko nije vlasnik, mora imati ugovor o zakupu istih, koji obuhvata period od minimalno 12 godina od momenta objavljivanja konkursa (dostaviti izvod iz katastra ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa);
5. Idejni projekat izgradnje solarnog pumpnog sistema za primenu u zalivnim sistemima izrađen od strane licencirane firme za ovakvu vrstu projekata. Idejni projekat mora da sadrži sledeće podatke:
a. tačnu GPS lokaciju sistema za navodnjavanje;
b. Tehnički opis komponenata sistema za navodnjavanje sa detaljnim tehničkim opisom svih elemenata sistema;
c. Proračuni moraju da sadrže: proračuni pada napona, kratkog spoja, selektivnost zaštite i izbor provodnika, statičke proračune za podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula. Potrebno je izvršiti godišnji proračun proizvodnje električne energije korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
d. Tehno-ekonomsku isplativost investicije: Potrebno je izvršiti proračun isplativosti investicije izgradnje solarnog sistema korišćenjem relevantnog softvera, korišćenjem podataka iz dostupne literature ili korišćenjem podataka sa merenja na terenu;
e. Projektovati sistem za zaštitu od atmosferskog i indukovanog prenapona sa odgovarajućim proračunima. Projektovati sistem uzemljenja sa odgovarajućim proračunima;
f. Potrebno je projektovati sistem koji će u realnom vremenu prijaviti izmeštanje solarnog sistema preko dozvoljene granice, definisane GPS koordinatama objekta. Dostaviti tehnički opis sistema sa prikazom simulacije rada sistema. (OPCIONO – projektovati i dostaviti tehnički opis sistema za upravljanje);
g. Grafička dokumentacija: predmetna površina (na kojoj su ucrtani svi delovi sistema za navodnjavanje), blok šema sistema, jednopolne i upravljačke šeme sistema, detalji montaže i povezivanja elemenata sistema;
h. Predmer i predračun svih radova i materijala neophodnih za izradu sistema obrađenog idejnim projektom;
i. Prilog projekta gde je potrebno da se dostavi izvod iz kataloga za specificiranu opremu u projektu na kome se vide svi podaci definisani u idejnom projektu i predmeru i predračunu (tehničke karakterisitke opreme, proizvođač opreme, garancija na opremu – minimalno 2 godine, osim ako je članom 9. Pravilnika drugačije naznačeno);
6. Godišnji proračun proizvodnje električne energije na predmetnoj lokaciji korišćenjem podataka sa merenja na terenu ili javno dostupnih podataka;
7. Tehno-ekonomska analiza urađena od strane licencirane firme, radi opravdanosti ulaganja u projekat (zasebno od idejnog projekta);
8. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u poslovnoj banci (naziv računa, naziv banke kod koje se vodi račun, broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi);
9. Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
10. Uverenja nadležne lokalne samouprave po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ne starije od 45 dana od dana objave konkursa;
11. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
12. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
13. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
14. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata):
a) da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta;
b) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom utrošiti
dodeljena sredstva;
v) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;
15. Izjava podnosioca zahteva da će proizvedenu električnu energiju iz solarnih panela koristiti isključivo za sopstvene potrebe i da proizvedenu električnu energiju neće isporučivati u javnu distributivnu mrežu (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
16. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU
(Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom).

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama ili nepotpuno popunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i za izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs koji nisu zaposleni u sekretarijatu. Komisija sačinjava predlog o dodeli sredstava na osnovu Pravilnika.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.
Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa svakim korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
• podaci o korisniku
• iznos dodeljenih sredstava
• namena za koju se dodeljuju sredstva
• period na koji se zaključuje ugovor
• obaveze korisnika sredstava
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (fakture, ugovore i drugu finansijsku dokumentaciju, kao i dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji) overenom od strane ovlašćenih lica.
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.
Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.
Korisnici sredstava su dužni da bez odlaganja postupe po zahtevu Pokrajinskog sekretarijata za dodatnom dokumentacijom vezanom za realizaciju projekta.
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije