Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini

Član 1.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs), za oblasti koje su utvrđene Pravilnikom o podsticajima za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 76/2020, u daljem tekstu: Pravilnik), na sledeće teme:
1) Genetska selekcija u stočarstvu;
2) Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjebanatskom okrugu;
3) Razvoj vinarskog sektora i popularuzacije belih vina Srbije kroz kolaboraciju nauke i prakse;
4) Tehnološko-organizacioni i ekološki sistemi proizvodnje i prerade povrća u funkciji ostvarivanja dodatne vrednosti proizvoda na Poljoprivredom gazdinstvu kao osnov održivog ruralnog razvoja Srbije;
5) Unapređenje primarne proizvonje maline kroz modifikaciju primenjenih agro i pomotehničkih mera u zasadima;
6) Razvoj tehničko-tehnoloških modela proizvodnje i primarne prerade lekovitog i aromatičnog bilja u ruralnim krajevima Srbije, u cilju produktivnog zapošljavanja stanovništva;
7) Revitalizacija slabo humusnog zemljišta korišćenjem mikroorganizama u poljskim uslovima;
8) Digitalna transformacija preporuka Prognozno izveštajnog sistema (PIS);
9) Kreiranje strategije povećanja upotrebe sertifikovanog semena u Republici Srbiji i podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o značaju korišćenja sertifikovanog semena proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje principa održivosti;
10) Kalkulacija ishrane – odnos cene koštanja i kvaliteta;
11) Razvoj rakijskog turizma regiona Vojvodine i Šumadije;
12) Razvoj inovativnih metoda organske ratarske proizvodnje u cilju veće klimatske neutralnosti poljoprivrede;
13) Savremeni tehnološki postupci za iskorišćenje agroindustrijskih ostataka i otpada u proizvodnji naprednih biogoriva, prehrambenih i multifunkcionalnih bioproizvoda kao deo bioekonomije i održivog razvoja društva;
14) Transfer znanja između naučno-istraživačkih organizacija i proizvođača u cilju unapređenja tehnologije i kvaliteta domaćih alkoholnih pića i promocija kulture konzumiranja i uklapanja sa domaćom hranom;
15) Unapređenje kvaliteta i bezbednosti mesa primenom ekološki prihvatljivih tehnologija;
16) Elektronska podrška unapređenju sistema bezbednosti hrane proizvedene na poljoprivrednim gazdinstvima;
17) Podizanje kapaciteta vinarskog sektora jačanjem nacionalnog brenda srpskih vina kroz edukaciju proizvođača i potrošača;
18) Unapređenje sistema sadnje, konkurentnosti i ekonomičnosti proizvodnje borovnice- Primena inovativnih tehnologija u funkciji održivog ruralnog razvoja Srbije;
19) Studija i istraživanja sa ciljem unapređenja i podizanja znanja poljoprivrednih proizvođača u oblasti bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda i ekonomičnosti poljoprivredne delatnosti;
20) Studija i istaživanja u cilju unapređenje omladinskog sporta u ruralnim područjima, unapređenja kvaliteta života mladih u ruralnom područiju i promocija i razvoja poljoprivredne delatnosti kod mladih;
21) Kreiranje mape humusa u zemljištu za poljoprivredne parcele korišćenjem satelitskih snimaka i laboratorijskih analiza zemljišta;
22) Automatski e-kalkulator za đubrenje ozimih i jarih useva;
23) Genetska i morfometrijska tipizacija banatskog magarca, definisanje selekcionih principa muznih magarica, osnivanje farme banatskog magarca i praćenje pokazatelja zdravlja i dobrobiti u specijalnom rezervatu prirode zasavica;
24) Sortne specifičnosti u diferencijaciji cvetnih pupoljaka i vegetetivnog razvoja nastale primenom pomotehničkih zahvata u zelenoj rezidbi trešnje;
25) Unapređenje sistema digitalizacije i automatizacije poljoprivredne proizvodnje-pametna farma u funkciji održivog ruralnog razvoja Srbije;
26) Izrada nutrijent menadžment planova za poljoprivredna gazdinstva u cilju podizanja kvaliteta obradivog zemljišta i zaštite podzemnih voda i sliva reke Drine od zagađenja iz poljoprivrede;
27) Promocija sorte grožđa Grašac/Grašac beli kao autohtone sorte;
28) Razvoj vinskog turizma regiona Srem-Fruška Gora;
29) Genomska karakterizacija starih sorti vinove loze na teritoriji Srbije;
30) Unapređenje proizvodnje jabuke na području Centralne i Zapadne Srbije – primena novih tehnologija u proizvodnji, uvođenje novih sorti;
31) Utvrđivanje kvaliteta zemljišta rasinskog okruga kao osnove za izbor odgovarajućih loznih podloga za podizanje vinograda namenjenih proizvodnji vinskog grožđa;
32) Razvoj softvera E-Market;
33) Očuvanje animalnih genetičkih resursa pomoću molekularno-genetičke karakterizacije.

Član 2.

Pravo na podnošenje prijave na ovaj Konkurs ima pravno lice upisano u Registar naučnoistraživačkih organizacija, istraživačko razvojni centar, inovacioni centar upisan u Registar inovacionih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost i akreditovani fakulteti kao i preduzetnik i pravno lice koji ispunjavaju uslove za obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi. (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Projekat može realizovati više pravnih lica iz stava 1. ovog člana, pri čemu je jedno u ulozi nosioca projekta i potpisnika ugovora i ugovornih obaveza.
Lice iz stava 1. ovog člana na realizaciji projekta može angažovati i odgovarajuća stručna lica (u daljem tekstu: eksperte), koja nisu zaposlena kod njega.
Podnosilac prijave iz stava1. ovog člana može uključiti i druga pravna lica u realizaciju projekta kao partnerske organizacije.

Član 3.

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) najkasnije u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora o korišćenju podsticaja iz člana 10. Pravilnika, realizuje projekat i dostavi Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) izveštaj o realizaciji projekta iz člana 11. stav 1. Pravilnika;
2) projekat nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja;
3) je projekat usklađen sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine (u daljem tekstu: Strategija);
4) projekat realizuje na području Republike Srbije;
5) ima najmanje četiri eksperta koja će biti angažovana u toku celog vremena trajanja projekta;
6) je u skladu sa kriterijumima određenim ovim Konkursom projekat ocenjen sa 50 ili više bodova.

Član 4.

Prijava na Konkurs podnosi se na Obrascu 1- Prijava na Konkurs za raspodelu podsticaja za unapređenje sistema kreiranja i prenosa znanja kroz razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo.

Prijava na Konkurs se podnosi pojedinačno za svaku projektnu temu iz člana 1. stav 1. ovog Konkursa.

Prijava na Konkurs obuhvata sledeće obavezne podatke i dokumentaciju:
1) Sažetak projekta, koji obuhvata: naziv teme, opis postojeće situacije, opis tekućih problema i njihovih uzroka koje projekat obrađuje; analizu potencijalnih ograničenja i izazova za rešavanje navedenih problema, kao i usklađenost sa opštim i specifičnim ciljevima u Strategiji;
2) Podatke o podnosiocu prijave – naziv i sedište podnosioca prijave, podatke o odgovornom licu podnosioca prijave, odnosno zakonskom zastupniku i licu ovlašćenom za podnošenje prijave i zaključivanje ugovora o korišćenju podsticaja; podatke o licima za kontakt; telefon, faks, elektronsku adresu, PIB, matični broj, podatke o trezorskom računu;
3) Cilj projekta koji obuhvata: procenu uticaja na oblast delovanja, opis karakteristika oblasti delovanja projekta i ciljeva koji se žele ostvariti;
4) Rezultat projekta koji obuhvata očekivani rezultat sa jasno definisanim indikatorima za merenje ostvarenosti rezultata, kao i opis rezultata projekta koji mogu da se stave na raspolaganje direktnim korisnicima;
5) Plan aktivnosti koji obuhvata: opis i plan sprovođenja aktivnosti, detaljno predstavljanje pojedinih aktivnosti, njihov obim i dinamiku inmplementacije; tačan opis poslova pojedinih izvršilaca, eksperata, odnosno partnerskih organizacija; podatke o tačnom vremenu i mestu održavanja svih predavanja, ogleda i drugih aktivnosti; podatke o sredstvima komunikacije sa korisnicima projekta. Podnosilac prijave je dužan da o svim naknadnim promenama vremena ili mesta održavanja aktivnosti u odnosu na Plan aktivnosti, obavesti Upravu najkasnije tri radna dana unapred;
6) Podatke o korisnicima projekta, koji obuhvataju: broj korisnika u primarnim ciljanim grupama, objašnjenje na koji način projekat utiče na njihove interese i na koji način su uključeni u implementaciju projekta; kao i sekundarne ciljane grupe i način na koji će biti obuhvaćene;
7) Podatke o partnerskim organizacijama, koji obuhvataju: naziv i sedište partnerskih organizacija koje učestvuju u sprovođenju aktivnosti projekta, tačan opis poslova i dinamiku sprovođenja aktivnosti od strane partnerskih organizacija;
8) Finansijski plan, koji obuhvata: opšte resurse koji će se koristiti u projektu – finansijske prirode, ljudske (lica angažovana na realizaciji, volonteri, partnerske organizacije) i fizičke (tehnologija, oprema, itd.); označavanje resursa i troškova koji predstavljaju učešće podnosioca prijave, kao i resursa i troškova koji predstavljaju predmet podsticaja Ministarstva, pri čemu troškovi moraju biti iskazani u dinarima i u bruto iznosima, a troškovi nabavke roba i usluga posebno iskazani sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a; kao i predstavljanje ukupnog troška i distribucije korišćenja sredstava;
9) Izvod iz Registra naučnoistraživačkih organizacija ili izvod iz Registra inovacionih delatnosti; dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi
10) Podatke o obučenosti lica angažovanih na realizaciji projekta, koji obuhvataju radne biografije ovih lica, sa dokazima o obučenosti za tematsku oblast (diplome, sertifikati, licence i/ili potvrde o pohađanju obuke);
11) Podatke o referencama, koji obuhvataju broj realizovanih projekata podnosioca prijave u tematskoj oblasti i broj referenci eksperata odnosno partnerskih organizacija angažovnih na projektu sa kojim se aplicira u tematskoj oblasti u periodu 2015-2020. godine;
12) Spisak vozila koja će biti korišćena za realizaciju projekta, sa kopijama saobraćajnih dozvola i ugovora o zakupu ili korišćenju, ukoliko saobraćajna dozvola ne glasi na podnosioca prijave;
13) Spisak opreme koja je neophodna za realizaciju projekta, pri čemu se posebno navodi oprema u posedu podnosioca prijave, a posebno oprema koju je potrebno dodatno nabaviti;
14) Plan distribucije materijala nastalih implementacijom projekta (lifleti, brošure, uputstva i CD-ovi);
15) Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji zaključen sa partnerskom organizacijom, ako ove organizacije učestvuju u sprovođenju aktivnosti projekta.
Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova Pravilnika i Konkursa, ocenu prijavljenih projekata zadržava pravo da traži dodatne podatke i dokumentaciju radi provere ispunjenosti uslova iz Pravilnika i Konkursa.

Član 5.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Konkursa predviđena su u iznosu od 183.500.000,00 dinara (slovima: stoosamdesettrimilinapetstohiljada dinara).
Podnosilac prijave, u skladu sa članom 13. stav 2. Pravilnika, može da ostvari pravo na korišćenje podsticaja za podršku projektima iz člana 1. stav 1. Konkursa u maksimalnom iznosu od 20.000.000,00 dinara po korisniku.

Član 6.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 1) obuhvataju: Postavljen ogled radi praćenja rezultata genetske selekcije. Izrađena i publikovana studija „Genetska selekcija u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje“. Studija distribuirana svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije (ukupno 35), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednim školama, naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede. Urađena i distribuirana bošura sa preporukama za sprovođenje genetske selekcije (štampana na najmanje 3 strane u tiražu od najmanje 500 primeraka). Organizovanje najmanje četiri pokazne radionice za najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača.Održana promocija rezultata projekta kroz organizovanje završnog skupa sa najmanje 30 učesnika. Izvršena promocija rezultata projekta među učesnicima sektora poljoprivrede putem elektronskih medija (najmanje 1 prilog na sajtovima institucija uključenih u realizaciju projekta, 1 prilog na televiziji) i štampanih medija (2 teksta u novinama). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 2) obuhvataju: Postavljen ogled radi praćenja uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u srednjebanatskom okrugu. Izrađena i publikovana studija „Uticaj sumpora na agrohemijske parametre zemljišta u Srednjebanatskom okrugu“. Studija distribuirana svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije (ukupno 35), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednim školama, naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede. Organizovanje najmanje četiri pokazne radionice za najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača.Održana promocija rezultata projekta kroz organizovanje završnog skupa sa najmanje 30 učesnika. Izvršena promocija rezultata projekta među učesnicima sektora poljoprivrede putem elektronskih medija (najmanje 1 prilog na sajtovima institucija uključenih u realizaciju projekta, 1 prilog na televiziji) i štampanih medija (2 teksta u novinama). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 3) obuhvataju: Izrađen plan vidljivost i prepoznatljivost belih srpskih vina oglašavanjem putem društvenih mreža. Izrađen plan prezentacije vinarija po vinogradarskim rejonima, pomoć vinarima kroz odgovore stručnog tima. Izrađenu brošuru u 500 primeraka „Srpska bela vina“ koja objedinjuje inforamcijame o belim srpskim vinima različitih proizvođača, karakteristikama vina, mapama vinskih puteva u Srbiji i mapama vinarija; Organizovano 8 seminara za vinare i vinogradare (u različitim vinogradarskim rejonima) u cilju poboljšanja tržišnog plasmana srpskih vina sa aktuelnim temama iz oblasti vinogradarstva, proizvodnje vina i važnosti integrisane marketing komunikacije; Prezentovanje rezultata projekta kroz organizovanje najmanje 4 radionice. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 4) obuhvataju: UspostavljanjeTehnološko-organizacionog i ekološkog sistema proizvodnje i prerade povrća na izabranom (reprezentativnom) porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Republici Srbiji, na kome bi se sprovela sva istraživanja i naknadne edukacije sadašnjih i budućih proizvođača i prerađivača. Na naučnim osnovama izvršena ekonomska analiza unapređene linije proizvodnje i prerade povrća. Kreirana i distribuirana jedna brošura na najmanje 4 strane (u tiražu 1.000 primeraka), kojom će se objediniti sve inforamcije od značaja za unapređenje proizvodnje i prerade povrća. Organizacija dve radionice, od kojih će se jedna održati na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta, a druga tokom Sajma poljoprivrede (Agro Belgrade) u Beogradu, uz prisustvo od najmanje 15 učesnika po događaju. Publikovana studija „UspostavljanjeTehnološko-organizacionog i ekološkog sistema proizvodnje i prerade povrća“ u tiražu od 300 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Oglašavanje: u periodu realizacije projekta, rezultati projektnih aktivnosti biće dostupni i putem digitalnih/elektronskih medija (sa minimum 2 priloga oglašena na web stranama institucija uključenih u realizaciju projekta i minimum 1 prilogom emitovanim na televiziji) i štampanih medija (minimum 1 prilog objavljen u štampanim medijim usmerenim na sektor poljoprivrede). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 5) obuhvataju:Postavljanje i sprovođenje ogleda u zasadima maline pozicioniranim na različitim lokalitetima i nadmorskim visinama (300-1000m) u malinogorjima Zapadne Srbije. Izrađena i publikovana studija „Modifikacija primenjene agro i pomotehnike u zasadima maline u Republici Srbiji u cilju povećanja prinosa i kvaliteta ploda“.Urađena i distribuirana bošura i preporukama za sprovođenje agro i pomotehničkih mera, kao i mere zaštite od prouzrokovača bolesti i štetočina (štampana na najmanje 3 strane u tiražu od najmanje 500 primeraka). Organizovanje najmanje četiri pokazne radionice za najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača. Predstavljanje rezultata projekta kroz organizovanje skupa „Modifikacija primenjene agro i pomotehničke u zasadima maline u republici Srbiji u cilju povećanja prinosa i kvaliteta ploda“. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 6) obuhvataju: Uspostavljanje tehničko-tehnoloških modela proizvodnje i primarne prerade lekovitog i aromatičnog bilja u ruralnim krajevima Srbije na izabranom (reprezentativnom) porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Republici Srbiji, na kome bi se sprovela sva istraživanja i naknadne edukacije sadašnjih i budućih proizvođača i prerađivača. Na naučnim osnovama izvršena ekonomska analiza unapređene linije proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja. Kreirana i distribuirana jedna brošura na najmanje 4 strane (u tiražu 1.000 primeraka), kojom će se objediniti sve inforamcije od značaja za unapređenje proizvodnje i prerade lekovitog i aromatičnog bilja. Organizacija dve radionice, od kojih će se jedna održati na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta, a druga tokom Sajma poljoprivrede (Agro Belgrade) u Beogradu, uz prisustvo od najmanje 15 učesnika po događaju. Publikovana studija „Uspostavljanje tehničko-tehnoloških modela proizvodnje i primarne prerade lekovitog i aromatičnog bilja u ruralnim krajevima Srbije“ u tiražu od najmanje 300 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Oglašavanje: u periodu realizacije projekta, rezultati projektnih aktivnosti biće dostupni i putem digitalnih/elektronskih medija (sa minimum 2 priloga oglašena na web stranama institucija uključenih u realizaciju projekta i minimum 1 prilogom emitovanim na televiziji) i štampanih medija (minimum 1 prilog objavljen u štampanim medijim usmerenim na sektor poljoprivrede). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 7) obuhvataju: Postavljen ogled radi praćenja revitalizacija slabo humusnog zemljišta korišćenjem mikroorganizama u poljskim uslovima. Izrađena i publikovana studija „Revitalizacija slabo humusnog zemljišta korišćenjem mikroorganizama u poljskim uslovima“. Studija distribuirana svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije (ukupno 35), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednim školama, naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede. Urađena i distribuirana bošura sa preporukama za revitalizacije slabo humusnog zemljišta korišćenjem mikroorganizama u poljskim uslovima (štampana na najmanje 3 strane u tiražu najmanje 500 primeraka). Organizovanje najmanje četiri pokazne radionice za najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača. Održana promocija rezultata projekta kroz organizovanje završnog skupa sa najmanje 30 učesnika. Izvršena promocija rezultata projekta među učesnicima sektora poljoprivrede putem elektronskih medija (najmanje 1 prilog na sajtovima institucija uključenih u realizaciju projekta, 1 prilog na televiziji) i štampanih medija (2 teksta u novinama). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke8) obuhvataju: Digitalno transformisan Prognozno izveštajni sistem(PIS), otvoren za najznačajnije savremene tehnologije, kao što su: Mobilni telefoni i mobilne aplikacije, Računarstvo u oblaku (Cloud computing), Internet stvari (IOT – Internet of things), Veštačka inteligencija i mašinsko učenje (AI –Artificial intelligence< ML – Machine learning). Usavršena kontrola prisustva ekonomski štetnih organizama na celoj državnoj teritoriji. Veća efektinost u cilju pravovremenog i brzog informisanja o merama zaštite useva/zasada. Stabilnost prinosa poljoprivrednih proizvoda. Ojačivanje osnove za integralne mere zaštite poljoprivrede.Izrađena mobilna aplikacija koja će funkcionisati na modernim mobilnim platformama. Izrađen istem notifikacija na mobilnim platformama (kratke poruke o značajnim događajima u zaštitama biljnih proizvodnji prema iskazanom interesovanju primaoca). Izađena moderna veb aplikacija kao zamena za sadašnji portal. Izrađen Servise podataka (Data services). Omogućen prikaz teksta preporuka uz dinamičku vizuelizaciju svih atributa preporuka. Omogućena evidencija primene PIS – na odabranim gazdinstvima. Validnost rada softvera je ispitana na terenu. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje dve strane u tiražu od 100 primeraka.Održana promocija o mogućnostima korišćenja softvera organizovanjem skupa za najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 9) obuhvataju: Dobijeni precizniji podaci vezano za procenat korišćenja/nekorišćenja sertifikovanog semena, kao i jasniji razlozi opredeljenja poljoprivrednih proizvođača. Dobijeni rezultati nakon anketiranja: direktno merljivi brojem sprovedenih anketa i obradom rezultata. Pokazatelji efekta setve sertifikovanog semena soje u odnosu na setvu „semena sa tavana“ Indikatori za merenje ostvrenih rezltata predstavljaju merenja parametara u ogledu, sa statističkom obradom podataka. Pripremljene preporuke za poljoprivredne proizvođače na osnovu rezultata ogleda (u štampanom obliku). Održana konferencija- seminar. Štampani materijal: brošura, edukativno-promotivni liflet (najmanje 500 primeraka), štampanje časopisa (jedan broj). Distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta Pripremljen edukativni video spot. Edukovana lica odgovorna za zdravstvenu i stručnu kontrolu. Edukovani poljoprivredni proizvođači (Povećanje kvaliteta i konkurentsnoti domaćeg proizvoda). Izrađen predlog mera/modela za podršku upotrebe sertifikovanog semena. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke10) obuhvataju: Izrađen Softver koji će omogućiti gazdinstvu da lakše napravi optimalan obrok za krave a da se omogući farmeru da unosi svoje namirnice i mikseve. Izrađena specijalizovana bruto marža. Validnost rada softvera je ispitana na terenu. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje dve strane u tiražu od 500 primeraka. Uputstvo će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Održana promocija o mogućnostima korišćenja softvera organizovanjem skupa za najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 11) obuhvataju: Identifikovani najbolji primeri rakijskog turizma u Srbiji.Izrađen katalog najboljih degustacionih centara rakijskog turizma Srbije u tiražu 500 primeraka. Anketirani zainteresovani proizvođči za uključivanje u ponudu rakijskog turizma regiona severne Vojvodine i Šumadije – anketirani proizvođači severne Vojvodine i Šumadije. Izrađeni minimalni sanitarno-tehnički standardi za degustacione centre rakijskog turizma. Izrađen predlog Standarda i upućen predlog Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija na usvajanje u formi Pravilnika o kategorizaciji degustacionih centara rakijskog turizma. Obilazak destilerija i degustacionih centara i utvrđivanje ispunjavanja standarda, identifikovanje destilerija koje ispunjavaju uslove za uključenje u turističku ponudu. Izrađen spisak destilerija za obeležavanje turističkom signalizacijom. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za turističku signalizaciju odnosno obeležavanje destilerija koje ispunjavaju standarde sa obezbeđenim svim pripadajućim dozvolama. Sprovedena obuka proizvođača rakije za bavljenje rakijskim turizmom. Izrađen Priručnik za rakijski turizam – odštampano 500 primeraka. Distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta Organizovana studijska poseta jednom degustacionom centru za vlasnike destilerija koji žele da se bave rakijskim turizmom. Održana obuka za degustaciju i animaciju turista. Promocija rakijskog turizma, izrađena po jedna internet stranica za svaki degustacioni centar koji ispunjava Standarde na veb portalu Saveza proizvođaća rakije. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 12) obuhvataju: Uspostavljena ugljenična gazdinstava kod 2 organska proizvođača- jedno u centralnoj Srbiji i jedno u AP Vojvodini, na kojima su sprovedena istraživanja i edukacije. Na odabranim gazdinstvima kreiran i na naučnim osnovama izvršen monitoring postojećeg stanja organske materije u zemljištu i napravljen plan aktivnosti za sekvestraciju ugljenika. Na odabranim gazdinstvima uvedene prakse za smanjenje emisije CO2 (efekat staklene bašte), kao i inovativne metode koje podstiču sekvestraciju ugljenika u zemljištu. Urađena i distribuirana jedana brošura, na najmanje 4 strane (500 primeraka), koja objedinjuje informacije o metodama koje povećavaju klimatsku neutralnost ratarske proizvodnje. Na lokalitetima ugljeničnih gazdinstava održana po jedna radionica (ukupno 2), sa korisnicima primarne ciljne grupe (minimum 30 učesnika); Urađena i publikovana studija „Razvoj inovativnih metoda organske ratarske proizvodnje u cilju veće klimatske neutralnosti poljoprivrede“ u 300 primeraka. Studija distribuirana svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije (ukupno 35), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednim školama, naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede, poljoprivrednim fakultetima. Održana promocija rezultata projekta kroz organizovanje završnog skupa sa najmanje 30 učesnika. Izvršena promocija rezultata projekta među učesnicima sektora poljoprivrede putem elektronskih medija (najmanje 1 prilog na sajtovima institucija uključenih u realizaciju projekta, 1 prilog na televiziji) i štampanih medija (2 teksta u novinama). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 13) obuhvataju:Izrađena i publikovana studija pod nazivom „Pregled savremenih tehnoloških postupaka za iskorišćenje agroindustrijskih ostataka i otpada u proizvodnji naprednih biogoriva, prehrambenih i multifunkcionalnih bioproizvoda kao deo koncepta bioekonomije i održivog razvoja društva“. Studija publikovana u najmanje 100 primeraka. Izrađena i distribuirana brošura o značaju poljoprivrede i agroindustrijskih ostataka i otpada u bioekonomiji i održivom razvoju, naprednim biogorivima, prehrambenim i multifunkcionalnim bioproizvodima, sa pregledom najznačajnijih zaključaka izrađene studije. Štampanje brošura na najmanje 4 strane u tiražu od minimum 500 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Sprovedena promocija savremenih tehnoloških postupaka valorizacije agroindustrijskih ostataka i otpada za proizvodnju naprednih biogoriva, prehrambenih i multifunkcionalnih bioproizvoda na najmanje jednom naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem vezanim za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Organizovan skup radi promocije projekta i izvršene studije, sa izradom pratećih postera i promotivnog materijala za distribuciju učesnicima. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 14) obuhvataju: Izrađena studija „Tehnologija, kvalitet i bezbednost domaćih alkoholnih pića, kultura konzumiranja i uklapanje sa domaćom hranom“ u štampanom i elektronskom obliku u minimum 30 primeraka sa najmanje 30 strana koja će biti distribuirana udruženjima, turističkim organizacijama, proizvođačima i ostalim zaiteresovanim licima. Štampanje brošura na najmanje 4 strane u tiražu od minimum 500 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizovanje najmanje 3 skupa na kojima će biti prezentovano unapređenje tehnologije proizvodnje u cilju podizanja kvalitata i bezbednosti domaćih alkoholnih pića za minimum 15 učesnika. Održavanje najmanje 5 praktičnih obuka sa temom senzorske analize i uklapanja domaćih alkoholnih pića sa tradicionalnim jelima domaće kuhinje, sa uvažavanjem regionalnih posebnosti, uz predlog serviranja i degustaciju za minimum 15 učesnika. Izrada sajta na kojem će biti prezentovane sve aktivnosti i rezultati projekta. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 15) obuhvataju: Izrađena i objavljena studije pod nazivom ,,Mogućnosti poboljšanja kvaliteta i bezbednosti mesa primenom ekološki prihvatljivih tehnologija’’ u štampanoj i elektronskoj formi u minimum 30 primeraka sa najmanje 30 strana, sa analizom trenutnog stanja u oblasti bezbednosti svežeg mesa, vrstama kvarenja mesa i najčešćim uzročnicima, bolestima prenosivim mesom i hranom pripremljenom od mesa i uzročnicima, tehnikama praćenja bezbednosti mesa, postojećim tehnikama sprečavanja kvarenja mesa i bolesti prenosivih mesom, savremenim tehnikama za poboljšanje bezbednosti mesa i sprečavanjem pojave bolesti i njihovom primenom. Izrađena brošura (vodič) za praktičnu primenu savremenih tehnika za poboljšanje kvaliteta, održivosti i bezbednosti svežeg mesa na najmanje 4 strane u tiražu od minimum 500 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizovanje najmanje 3 skupa o tehnikama poboljšanja kvaliteta i bezbednosti svežeg mesa za minimum 15 učesnika. Organizovanje radionica sa praktičnim prikazom načina primene savremenih tehnika i sredstava za poboljšanje kvaliteta i bezbednosti mesa. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 16) obuhvataju: Izrađena platforma (baza podataka) koja će korisnicima pružiti podatke o potrebnim uslovima za proizvodnju hrane, načinima kontrole i samokontrole, potrebnim ispitivanjima u cilju obezbeđenja bezbednosti proizvoda sa obavezama i preporukama definisanim različitim aktima, tehničkim propisima i sistemima kvaliteta koji se primenjuju na hranu proizvedenu na poljoprivrednim gazdinstvima. Izrađen i objavljen vodič “Elektronska podrška unapređenju sistema bezbednosti hrane proizvedene na poljoprivrednim gazdinstvima’’, u štampanom i elektronskom obliku, koji će biti distribuiran zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima. Odštamano najmanje 100 primeraka. Organizovanje radionica u cilju obuke poljoprivrednih savetodavaca iz najmanje 10 PSSS sa teritorije Republike Srbije, najmanje 50 poljoprivrednih proizvođača i zainteresovanih lica sa praktičnim prikazom načina pristupa i korišćenja paltforme. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 17) obuhvataju: Izrađen marketing plan i podignuta vidljivost i prepoznatljivost srpskih vina oglašavanjem putem društvenih mreža. Izrađen sajt (portal) koji bi kroz objedinjenje svih relevantnih informacija (zakonska regulativa, podsticajne mera u ovom sektoru, prezentacije vinarija po vinogradarskim rejonima, pomoć vinarima kroz odgovore stručnog tima na forumu, korisni linkovi vezanih za sektor vinarstva i vinogradarstva) kao servis vinarima i vinogradarima. Uspostavljena on-line prodavnica vina u cilju unapređenja kratkih lanaca prodaje. Izrađena brošura u 500 primeraka „Srpska vina“ koja objedinjuje informacije o srpskim vinima različitih proizvođača, karakteristikama vina, mapama vinskih puteva u Srbiji i mapama vinarija. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizovano 4 seminara za vinare i vinogradare (u različitim vinogradarskim rejonima) u cilju poboljšanja tržišnog plasmana srpskih vina sa aktuelnim temama iz oblasti vinogradarstva, proizvodnje vina i važnosti integrisane marketing komunikacije. Prezentovanje rezultata projekta kroz organizovanje najmanje 4 radionice. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 18) obuhvataju: Uspostavljanje tehničko-tehnološki unapređene linije proizvodnje borovnice na izabranom (reprezentativnom) porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Republici Srbiji, na kome bi se sprovela sva istraživanja i naknadne edukacije sadašnjih i budućih proizvođača borovnice. Na naučnim osnovama izvršena ekonomska analiza unapređene linije proizvodnje borovnice, kao i komparativna analiza sa tradicionalnim načinom uzgoja borovnice na poljoprivrednim gazdinstvima u Srbiji. Kreirana i distribuirana jedna brošura na najmanje 4 strane (u tiražu 1.000 primeraka), kojom će se objediniti sve inforamcije od značaja za unapređenje proizvodnje borovnice. Organizacija dve radionice, od kojih će se jedna održati na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta, a druga tokom Sajma poljoprivrede (Agro Belgrade) u Beogradu, uz prisustvo od najmanje 15 učesnika po događaju. Publikovana studija „Analiza ekonomskih efekata unapređenja proizvodnje borovnice u Republici Srbiji“ u tiražu od 300 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Oglašavanje: u periodu realizacije projekta, rezultati projektnih aktivnosti biće dostupni i putem digitalnih/elektronskih medija (sa minimum 2 priloga oglašena na web stranama institucija uključenih u realizaciju projekta i minimum 1 prilogom emitovanim na televiziji) i štampanih medija (minimum 1 prilog objavljen u štampanim medijim usmerenim na sektor poljoprivrede). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 19) obuhvataju: Izrađena i publikovana studija „Unapređenja i podizanja znanja poljoprivrednih proizvođača u oblasti bezbednih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda i ekonomičnosti poljoprivredne delatnosti“. Distribucija edukacionog materijala, brošure koja je štampana u tiražu ne manjem od 1000 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 20) obuhvataju: Izrađena i publikovana studiju „Unapređenje omladinskog sporta u ruralnim područjima, unapređenje kvaliteta života mladih u ruralnom područiju i promocije i razvoja poljoprivredne delatnosti kod mladih“. Distribucija edukacionog materijala, brošure koja je štampana u tiražu ne manjem od 1000 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 21) obuhvataju: Razvijena mapa humusa u zemljištu za poljoprivredne parcele na teritoriji Republike Srbije koje bi bile dostupne poljoprivrednim proizvođačima i ostalim zainteresovanim stranama kroz Agrosens platformu. Obradom satelitskih snimaka Evropske svemirske agencije i uz korišćenje laboratorijskih analiza zemljišta na referentnim lokacijama razvijena je mapa humusa u zemljištu. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje dve strane u tiražu od 100 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. ; Održana promocija o mogućnostima korišćenja satelitske tehnologije i predstavljanje projekta organizovanjem skupa za najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 22) obuhvataju: Razvijen e-kalkulator koji služi za proračun optimalnih količina đubriva za đubrenje najznačajnijih ratarskih useva na osnovu uobičajenih analiza zemljišta, koji su dopunjeni određenim specifičnim svojstvima zemljišta i drugim podacima. Uvažavanjem osnovnih principa đubrenja i raspolaganjem sa spiskom postojećih formulacija đubriva na tržištu izrađeno je softversko rešenje za trenutno davanje preporuke đubrenja na zahtev korisnika, dostupno kroz Agrosens platformu. Validnost rada softvera je ispitana na terenu ispitivanjem sadržaja hraniva pre i nakon đubrenja. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje dve strane u tiražu od 100 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Održana promocija o mogućnostima korišćenja satelitske tehnologije i predstavljanje projekta organizovanjem skupa za najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 23) obuhvataju: Rezultat projekta je formiranje zapata jedinki banatskog magarca morfometrijski i genetski determinisanih, sa odrađenom kontrolom mlečnosti i definisanim daljim programom selekcije i uzgoja na mlečnost, utvrđivanje programa zdravstvene zaštite zasnovanog na kontroli infektivnih I neinfektivnih oboljenja. Dobijen standard sa morfometrijskim parametrima za banatskog magarca. Izrađena morfometrijsko-zootehnička studija. Izrađena genetička studija. Izrađena studija sa definisanim smernicama za dalji uzgoj i selkciju na mlečnost. Definisan standard banatskog magarca. Distribucija edukacionog materijala, brošure koja je štampana u tiražu ne manjem od 100 primeraka. Studija će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 24) obuhvataju: Uspostavljanje tehničko-tehnološki unapređene linije proizvodnje trešnje na izabranom (reprezentativnom) porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u Republici Srbiji, na kome bi se sprovela sva istraživanja i naknadne edukacije sadašnjih i budućih proizvođača trešnje. Na naučnim osnovama izvršena analiza sortne specifičnosti u diferencijaciji cvetnih pupoljaka i vegetetivnog razvoja nastale primenom pomotehničkih zahvata u zelenoj rezidbi trešnje. Kreirana i distribuirana jedna brošura na najmanje 4 strane (u tiražu 1.000 primeraka), kojom će se objediniti sve inforamcije od značaja za unapređenje proizvodnje trešnje. Organizacija 3 radionice, od kojih će se jedna održati na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta, uz prisustvo od najmanje 15 učesnika po događaju. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Oglašavanje: u periodu realizacije projekta, rezultati projektnih aktivnosti biće dostupni i putem digitalnih/elektronskih medija (sa minimum 2 priloga oglašena na web stranama institucija uključenih u realizaciju projekta i minimum 1 prilogom emitovanim na televiziji) i štampanih medija (minimum 1 prilog objavljen u štampanim medijim usmerenim na sektor poljoprivrede). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 25) obuhvataju:Izveden ogled sa sa sistemom digitalizacije i automatizacije poljoprivredne proizvodnje (pametna farma)u jednoj poljoprivrednoj srednjoj školi na teritoriji Republike Srbije u cilju primene novih (čistih) tehnologija u funkciji održivog ruralnog razvoja Srbije. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje četiri strane u tiražu od najmanje 500 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Održana promocija o mogućnostima korišćenja ove tehnologije i predstavljanje projekta organizovanjem najmanje dve radionice za najmanje 30 učesnika. Urađena analiza prednosti i nedostataka široke primene ove tehnologije u poljoprivrednom sektoru. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 26) obuhvataju: Uspostavljen nutrijent menadžment plan i sprovedena edukacije sadašnjih i budućih poljoprivrednih proizvođača. Kreirana i distribuirana jedna brošura na najmanje 4 strane (u tiražu 1.000 primeraka), kojom će se objediniti sve inforamcije od značaja uspostavljanje nutrijent menadžment plana. Organizacija 3 radionice, od kojih će se jedna održati na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta, uz prisustvo od najmanje 15 učesnika po događaju. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika. Oglašavanje: u periodu realizacije projekta, rezultati projektnih aktivnosti biće dostupni i putem digitalnih/elektronskih medija (sa minimum 2 priloga oglašena na web stranama institucija uključenih u realizaciju projekta i minimum 1 prilogom emitovanim na televiziji) i štampanih medija (minimum 1 prilog objavljen u štampanim medijim usmerenim na sektor poljoprivrede). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 27) obuhvataju: Izrađen marketig plan i podignuta vidljivost i prepoznatljivost autohtone sorte Grašac oglašavanjem putem društvenih mreža; Izrađena brošura u najmanje 100 primeraka „Autohtona sorta grožđa grašac“ koja objedinjuje inforamcijame o ovoj sorti vina, vinarima i vinarijama koje ga proizvode. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta ; Organizovano najmanje 5 seminara za vinare i vinogradare (u različitim vinogradarskim rejonima) u cilju poboljšanja tržišnog plasmana vina od autohtonih sorti; Prezentovanje rezultata projekta kroz organizovanje najmanje 4 radionice; Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 28) obuhvataju: Identifikovani najbolji primeri vinskog turizma u regionu Srem-Fruška Gora.Izrađen katalog najboljih degustacionih centara vinskog turizma Srbije u tiražu 500 primeraka. Katalog će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Anketirani zainteresovani proizvođči za uključivanje u ponudu vinskog turizma regiona Srem-Fruška Gora– anketirani proizvođači Srem-Fruška Gora. Izrađeni minimalni sanitarno-tehnički standardi za degustacione centre vinskog turizma. Obilazak vinarija i degustacionih centara i utvrđivanje ispunjavanja standarda, identifikovanje vinarija koje ispunjavaju uslove za uključenje u turističku ponudu. Izrađen glavni proejkat za izgradnju instituta za vinarstvo ivinogradarstvo. Održana najmanje jedna obuka za degustaciju i animaciju turista. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 29) obuhvataju: Izrađena genomska karakterizacija starih sorti na teritoriji Srbije u cilju standardizacije sorti i utvrđivanja realnog broja autohtonih sorti na prostoru Srbije. Materijal koji bude genomski identifikovan kao autohton treba da bude osnova za formiranje regionalnih (unutar Srbije) i nacionalnog kolekcionog zasada. Izrađen katalog autohtonih sorti vinove loze u Srbiji. Katalog izrađen u najmanje 200 primeraka. Katalog će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizacija završnog skupa projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 30) obuhvataju: Postavljen najmanje jedan ogled sa proizvodnim zasadom jabuke uz primenu novih, savremenih tehnologija u proizvodnji i uvođenje novih sorti u proizvodnju jabuke za stonu potrošnju na Centralne i Zapadne Srbije. Ogled postavljen sa najmanje 2 nove sorte jabuke za stonu potrošnju. Izrađen vodič u formi brošure za podizanje novih intenzivnih zasada jabuke u Centralnoj i Zapadnoj Srbiji na minimum 5 strana. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta; Organizovano najmanje 5 radionica za sadšnje i potencijalne proizvođače jabuke na kojim će biti prezentovane nove tehnologije i nove sorte u proizvodnji jabuke; Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika; Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 31) obuhvataju: Utvrđeni parametri kvaliteta zemljišta na osnovu čijih rezultata će se uraditi vodič za korišćenje odgovarajućih loznih podloga za konkretna vinogradarska područja rasinskog okruga. Izrađen vodič u formi brošure korišćenje odgovarajućih loznih podloga za konkretna vinogradarska područja rasinskog okruga na minimum 5 strana u tiražu 500 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta. Organizovano najmanje 5 radionica za sadšnje i potencijalne vinare i vinogradare (u vinogradarskim područja rasinskog okruga) u cilju poboljšanja kvaliteta krožđa vinskih sorti; Organizacija završnog skupa projekta na izabranom poljoprivrednom gazdinstvu uključenom u realizaciju projekta (promocija finalnih rezultata projekta) uz prisustvo od najmanje 30 učesnika; Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 32) obuhvataju: Izrađen softver u svrhe prodaje različitih mašina, opreme, mehanizacije, stoke. Softver sadrži funkciju registracije i logovanja korisnika, sadrži funkciju pretrage i pregleda oglasa uz različite filtere. Softver sadrži funkciju za postavljanje oglasa.Softver sadrži mogućnost recenzije. Softver sadrži administratorski portal za upravljanje. Validnost rada softvera je ispitana na terenu. Izrađeno uputstvo za korišćenje inovativne tehnologije u obliku brošure, koja je štampana na najmanje dve strane u tiražu od najmanje 100 primeraka. Brošura će se distribuirati svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama u Republici Srbiji, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kao i zainteresovanim korisnicima projekta Održana promocija o mogućnostima korišćenja softvera organizovanjem skupa za najmanje 30 učesnika. Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Očekivani rezultati i način njihove diseminacije za podsticaj iz člana 1. stav 1. tačke 32) obuhvataju: Izrađena i publikovana studija „ Očuvanje animalnih genetičkih resursa pomoću molekularno-genetičke karakterizacije“. Studija distribuirana svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama Republike Srbije (ukupno 35), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivrednim školama, naučnim institutima iz oblasti poljoprivrede. Urađena i distribuirana bošura sa preporukama za mplekularno-genetičke karakterizacije, (štampana na najmanje 3 strane u tiražu najmanje 500 primeraka). Organizovanje najmanje četiri pokazne radionice za najmanje 100 poljoprivrednih proizvođača.Održana promocija rezultata projekta kroz organizovanje završnog skupa sa najmanje 30 učesnika. Izvršena promocija rezultata projekta među učesnicima sektora poljoprivrede putem elektronskih medija (najmanje 1 prilog na sajtovima institucija uključenih u realizaciju projekta, 1 prilog na televiziji) i štampanih medija (2 teksta u novinama). Urađen izveštaj o realizaciji projekta.

Član 7.

Troškovi iskazani u projektu, u delu Finansijski plan, su prihvatljivi ako se odnose na:
1) troškove za naknade lica angažovanih na realizaciji, u visini do 35% od vrednosti projekta;
2) troškove za realizaciju aktivnosti u visini do 65% od procenjene vrednosti projekta:
– nabavka opreme neophodne za realizaciju projekta,
– putni troškovi,
– troškovi primenjenog istraživanja (troškovi postavljanja, održavanja i praćenja ogleda) odnosno troškovi drugih vrsta istraživanja,
– troškovi održavanja obuka i predavanja, kroz zakup sale, organizovani prevoz učesnika obuke i troškovi keteringa;
3) troškove diseminacije dobijenih rezultata u visini do 25% od vrednosti projekta:
– troškove štampanja materijala (npr. brošure, uputstva, lifleti i slično),
– troškove informisanja javnosti, troškovi medija.
4) režijske troškove koji se ne mogu odvojeno prikazati (troškovi struje, vode, komunikacija, korišćenja prostorija i sl.) i koji mogu biti transferisani u korist naučno-istraživačke institucije, a koji ne mogu preći iznos veći od 20% vrednosti projekta.

Član 8.

Podsticaji se isplaćuju jednokratno po potpisivanju ugovora sa Upravom.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Uprave www.uap.gov.rs.

Detaljnije