Konkurs za projekte u kulturi – II krug

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za projekte u kulturi – II krug

Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža po II javnom konkursu za 2021. godinu iznosi 900.000,00 dinara. Prioritet imaju podnosioci prijave sa projektom koji se odnosi na organizovanja manifestacije sa većim brojem ljudi.

Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi u sledećim oblastima:
1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7) manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
8) digitalno stvaralaštvo i multimediji;
9) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.).

Pravo učešća na konkursu imaju:
– ustanove kulture sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač opština Kanjiža
– umetnička i druga udruženja registrovana na teritoriji opštine Kanjiža za obavljanje delatnosti kulture,
– pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom), a koji svoje projekte ostvaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Kanjiža
– kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište odnosno prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža

Programi/projekti mogu trajati najduže do 28.02.2022. godine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja konkursa u dnevnom listu.

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža www.kanjiza.rs, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se:
1) uredno popunjen i overen obrazac prijave;
2) detaljan opis projekta;
3) detaljno razrađen budžet projekta;
4) podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta;
5) kao i drugi dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/876 166 lok. 237, kontakt osoba je Anita Vereš Turu.

Detaljnije