Javni poziv za utvrđivanje prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za utvrđivanje prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Način korišćenja sredstava

Sredstva subvencija, koja će biti utvrđena posebnim aktom Vlade, (u daljem tekstu: sredstva) dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku radu noćnim barovima i noćnim klubovima otvoren kod Uprave za trezor, sa kog će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor. Korisnici otvaraju posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata dopunjen brojevima tih računa.

Pravo na korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa ovim Programom pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RSˮ, broj 160/20 – u daljem tekstu: privredni subjekti), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/3139-676, 011/3139-677 i 011/3139-678.

Izvor