Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2021. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2021. godini sufinansirati:
• proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova i
• filmske manifestacije, festivale, kolonije i ostale projekte u oblasti filmske umetnosti, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara (slovima: trideset miliona dinara i 00/100), po klasifikaciji korisnika:
4.000.000,00 dinara 4511 – Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama
20.000.000,00 dinara 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima
6.000.000,00 dinara 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama

PRAVO UČEŠĆA
Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i to:
• za proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova, kao i kombinacije ovih filmskih rodova:
– privredna društva i preduzetnici, registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (šifra delatnosti: 5911) i
– udruženja u kulturi;

• za filmske manifestacije, festivale, kolonije i ostale projekte u oblasti filmske umetnosti:
– javna nefinansijska preduzeća i organizacije;
– privredna društva i preduzetnici, registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i
– udruženja u kulturi;

Na konkursu mogu da učestvuju i podnosioci prijave iz Republike Srbije, čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko ispunjavaju bar jedan od kriterijuma:
– da su ideja, tema i sadržaj filma/projekta u vezi s kulturnim prostorom AP Vojvodine;
– da značajan deo članova filmske ekipe čine autori i/ili filmski radnici s teritorije AP Vojvodine;
– da će film/projekat u celosti ili delom biti snimljen/realizovan na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” .
Prijave se podnose od 05. marta zaključno sa 05. aprilom 2021. godine.

Kontakt za dodatne informacije: Nataša Matijević 021/487 4714 natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije