Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini na teritoriji AP Vojvodine.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000,00 dinara.
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara.
Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU
Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Da poseduju Program naučno stručnih aktivnosti;
2. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2020. godinu;
3. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
4. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
5. Da se plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije