Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2021. godini

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 100.000,00 dinara.
Učesnik na konkursu u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2019/0. ili 2020/2021. godinu).
6. Prevodiočev CV ili referentnu listu prevoda prevodioca.
7. Knjigu koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.). Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač ili autor dela.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je načelno namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture i informisanja prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.
Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi.

Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .
Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Stručna komisija će se u svom radu rukovoditi učestalošću i književnom opravdanošću podrške koju su na prethodnim konkursima dobijala dela savremenih autora.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Ne razmatraju se:
1) jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva,
2) projekti sa izrazito komercijalnim efektima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:
1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje projekata projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike u 2021. godini“)
2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike 2021. godini ( u daljem tekstu Formular)
3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu.

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti prijavni Formular za projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

Konkurs je otvoren od 19. januara do 9. marta 2021. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.
Izdavač je dužan da prevod dela za koje su odobrena sredstva objavi do 1. decembra 2021. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13,00 do 15,30 časova: na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs – projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Detaljnije