Vanredni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA raspisuje

Vanredni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama, ovim vanrednim konkursom se odobravaju sredstva za finansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Na konkurs se mogu prijaviti sledeće konfesije:

Srpska pravoslavna crkva
– Bačka eparhija;
– Banatska eparhija;
– Sremska eparhija;
– Šabačka eparhija.

Rimokatolička crkva
– Subotička biskupija;
– Zrenjaninska biskupija;
– Srijemska biskupija.

Rumunska pravoslavna crkva
Islamska zajednica
Jevrejska zajednica
Slovačka evangelička crkva a.v.
Reformatska hrišćanska crkva u Srbiji
Evangelička hrišćanska crkva a.v.
Grkokatolička crkva

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 18.12.2020. godine.

Prijava mora da sadrži:
– Osnovni opis potreba obnove hrama – crkve kao što su: naziv hrama; mesto gde se nalazi hram; kada je sagrađen; datum od kada se vodi kao zaštićeni spomenik kulture i kraći opis investicionog zahvata sa specifikacijom troškova;
– Podaci o organizovanju stručnih, naučnih skupova, panel diskusija, „okruglih stolova“ vezanih za religiju i crkve;
– broj računa otvoren u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
– pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
– koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
– koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
– koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
– bez odgovarajućeg računa otvorenog u Upravi za trezor Ministarstva finansija;
– koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama u roku od 15 dana od dana realizacije projekta, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj: 91/19), da se više od 50% sredstava finansira iz sredstava javnog naručioca, odnosno sredstava ostvarenih po ovom konkursu za nabavku radova, dobara ili usluga, korisnik sredstava će se smatrati javnim naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.
Rešenje o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Sekretarijata. Rešenje o dodeli sredstava je konačno.
Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4738.

Izvor