Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini

Konkursi

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti su komplementarni projektima koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA), te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni u sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Sredstva obezbeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200.000 CZK do maksimalnog limita 500.000 CZK. Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK, a u protivvrednosti CZK prema kursu koji Ambasada koristi na dan isplate (pri popunjavanju formulara koristiti kurs za septembar 2021: 1 RSD = 0,22526 CZK). Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da će se donirani iznos malo razlikovati od iznosa navedenog u prijavnom formularu.
Sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo. Prekomerne troškove snosi podnosilac prijave. Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP. Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekt (ne podrazumevaju npr. troškove režija korisnika).

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?
Podnosioci zahteva mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Podnosilac zashteva ne može biti centralni organ državne uprave. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:
Formular za prijavu možete preuzeti ovde: Formular MLP 2021 (XLS, 72 KB)

Zahtev se popunjava na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22, 11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: mlp.belgrade.2021@gmail.com.

Rok za podnošenje predloga je sreda, 30. septembar 2020. godine u 12 časova.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva. Kontaktirani će biti samo oni podnosioci čiji predlozi budu ušli u uži izbor za donaciju. Za realizaciju mogu biti izabrani jedan ili dva projekta.

Za ostale informacije molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.

Detaljnije