Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2020. godini

Predmet
Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2020. godini, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture, definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Konkursni predlozi mogu biti iz sledećih oblasti:
• likovne i primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura, digitalno stvaralaštvo i multimediji (postavke i predstavljanja);
• muzički programi (interpretacija, autorska dela);
• književna predstavljanja (obavezan prevod 1 tabaka);
• filmska umetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo (projekcije i predstavljanje)/(obavezan prevod /titl);
• pozorišna umetnost i manji scenski nastupi, ulična umetnost (uz prevod /titl);
• tematski paneli, tribine, okrugli stolovi, programi predstavljanja autora/dela;
• promocija najznačajnijeg kulturnog nasleđa Srbije (postavke i predstavljanja), i sl.

■ Programi koji se predlažu treba da su prevashodno namenjeni upoznavanju sa srpskom kulturom i približavanju dostignuća srpske umetničke scene francuskoj publici. Obavezno je, stoga, da programi kao i prateći materijali (katalog, flajer, video zapis i sl.) imaju prevod/titl na francuski jezik.

Cilj
Cilj Konkursa je razvoj srpsko-francuske kulturne saradnje, pružanjem podrške i promocijom već realizovanih uspešnih projekata i uspešnih pojedinaca, u svojoj oblasti, koji će biti sufinansirani ili finansirani za predstavljanje u Francuskoj. Na ovaj način, obezbeđuje se predstavljanje savremenog stvaralaštva u oblasti kulture i umetnosti kao i kulturnog nasleđa Republike Srbije u Francuskoj, definisane članom 10. Zakona o spoljnim poslovima (poslovi javne diplomatije, u cilju povećanja ugleda Republike Srbije). Ova promocija i podrška, istovremeno, predstavljaju i podsticaj za jačanje kapaciteta aktera u oblasti kulture i umetnosti na teritoriji Republike Srbije, kao i sistemsku podršku razvoju međunarodne kulturne saradnje sa inostranim homolognim partnerima/ institucijama/organizacijama.

Specifični cilj
Doprinos srpsko-francuskom umrežavanju profesionalaca i ustanova iz oblasti savremenog stvaralaštva i kulturnog nasleđa.

Prioritet imaju programi/projekti koji:
– doprinose uspostavljanju i unapređenju neposredne srpsko-francuske kulturne saradnje;
– imaju visok stepen reprezentativnosti na međunarodnom planu (tema, način predstavljanja, učesnici, partneri, i dr.);
– imaju već potvrđenu koncepciju i ugled u stručnoj javnosti;
– imaju inovativan pristup u realizaciji;
– imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma, omaž značajnim ličnostima iz oblasti kulture, i sl.
– prezentuju kulturno nasleđe Kosova i Metohije;
– angažuju umetnike koji će boraviti tokom 2020/2021. godine u rezidencijalnom centru (Cité des Arts) u Parizu, kao i drugde u Francuskoj;
– korespondiraju sa značajnim francuskim i evropskim događajima i manifestacijama, kao i programima FICEP-a;
– predstavljaju zajedničke programe/projekte srpskih i francuskih umetnika koje oni zajednički iniciraju/koncipiraju/realizuju.

Kriterijumi za izbor programa/projekata
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje Stručna komisija koja istovremeno ima ulogu Saveta, sastavljena od predstavnika različitih oblasti (muzička umetnost, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost; vizuelne umetnosti i multimediji), koji poznaju dobro obe kulture i umetnička kretanja, a koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja, uz konsultacije sa Kulturnim centrom Srbije u Parizu.

Izbor projekata će biti izvršen u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Predlog treba da sadrži: Detaljan opis programa/projekta, razrađen finansijski plan, navedene stručne-umetničke kapacitete, stručnu recenziju, predlog realizacije (po fazama), kao i detaljnu tehničku listu potreba, u skladu sa standardima predstavljanja u inostranstvu, uzimajući u obzir izvodljivost i ekonomičnost projekta,

Pravo učešća na konkursu
Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), pod uslovom da je podnosilac pravno lice, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu Ministarstva.
Konkurs nije namenjen korisnicima koji su već finansirani ili sufinansirani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja, čija su sredstva nenamenski korišćena ili projekat nije realizovan.

Rezultati konkursa
Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni i na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava, odnosno do 10. juna 2020. godine.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Detaljan opis projekta – po fazama / Word/
3. Tehničku specifikaciju (tehnika neophodna za realizaciju projekta)
4. Kratke biografije predloženih učesnika / Word /
5. Potpisanu stručnu recenziju projekta – jedan primerak / Word/
6. Detaljno razrađen budžet – specifikacija troškova (isključivo u dinarima) i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva ( i u %) / Word/
7. Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u / do 1 MB ili kao link, sa istekom bar 3 dana nakon završetka konkursa /
8. Podaci o podnosiocu („lična karta“ organizacije i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)

Trajanje Konkursa i način dostavljanja prijave
Konkurs je otvoren od 11. marta do 11. aprila 2020. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj Konkurs, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs i danica.stolica@kultura.gov.rs kao i na kontakt telefone: 011/33 98 175 i 011/3389 507.

Detaljnije