Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA
Javni konkurs je namenjen vaspitno obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole) i visokoškolskim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na osnovu javnog konkursa finansiraće se projekti i programi koji imaju za cilj unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, proširenje ponude školskih sportskih sekcija i školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja.

Ukoliko se program realizuje u partnerstvu sa sportskim i nevladinim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, podnosilac dostavlja i sporazum o partnerstvu.

Ukupan iznos sredstava po ovom konkursu iznosi 5.000.000,00 (petmiliona) dinara.

TRAJANJE JAVNOG KONKURSA I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA
Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 15. juna 2020. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2020. godini.

Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za finasiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini“, poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno
na pisarnici pokrajinskih organa.

Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije