Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin

I. Uvod i predmet
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja.

Sredstva koja će biti dodeljena jedinicama lokalne samouprave sa najboljom upravom u primeni principa dobrog upravljanja, po ovom javnom pozivu, a koja dodeljuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave iznose 10.400.000,00 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti steći će pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.600.000,00 dinara.
Predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati u prijavnom formularu, kao i ugovorom između dobitnika nagrade i Ministarstva.

II. Učesnici
Pravo učešća za dodelu za godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu imaju gradovi i opštine (u daljem tekstu: učesnici) u skladu sa procedurom propisanom u ovom Javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

III. Oblasti unapređenja najbolje uprave
Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za sledeće četiri oblasti:

1.Efikasnost i delotvornost:
• Primeri prakse reforme lokalnih administrativnih postupaka (npr. usaglašavanje administrativnih postupaka sa modelima MDULS; skraćivanje rokova administrativnog postupanja);
• Primeri unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave (npr. jedinstveno mesto za pružanje informacija i prijem zahteva stranaka; moderni uslužni centri LS; sistem za brze odgovore; primena e-ZUP-a);
• Primeri iz prakse kojima je obezbeđeno praćenje rada i efikasnosti lokalne uprave (npr. praćenje rokova u kojima postupa lokalna uprava; praćenje broja i frekvetnosti usluga lokalne samouprave; mehanizmi za istraživanje i analizu ocena rada lokalne uprave, službi, organizacija i preduzeća; sprovođenje analize ocena rada organa JLS i predloga građana za unapređenje rada);
• Primeri međuopštinske saradnje koji za rezultat imaju unapređenje efikasnosti i delotvornosti u sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave.

2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave:
• Primeri pravovremenog, razumljivog i sadržajnog informisanja građana o radu lokalne samouprave i temama od značaja za građane grada/opštine/gradske opštine i/ili inovativnih vidova komunikacije sa građanima i javnošću (npr. moderni i sadržajni internet portali lokalne samouprave i obim i sadržaj dostupnih informacija; komunikacija putem društvenih mreža; aplikacije za komunikaciju sa građanima);
• Primeri uključivanja javnosti u donošenje važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera (npr. učešće javnosti u izradi lokalnih planova razvoja; učešće privrede u definisanju lokalnih mera koje utiču na njen položaj; uključivanje mladih u definisanje lokalnih omladinskih politika i mera; uključivanje pripadnika druge specifične lokalne zajednice/grupe ili manjinske zajednice u definisanje lokalnih politika koje se odnose na nju);
• Primeri omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta (npr. sprovođenje javne rasprave tokom pripreme lokalnog budžeta, posebno u oblasti kapitalnih investicija; dostupnost budžeta, rebalansa, završnih računa, izveštaja DRI, stanja lokalnog javnog duga na internet portalu LS; dostupnost periodičnog (dnevnog, nedeljnog) pregleda stanja/realizacije lokalnog budžeta);
• Primeri lokalnih mehanizama i mera putem kojih je omogućeno građanima da ocenjuju rad organa lokalne samouprave i upućuju predloge za unapređenja njihovog rada;
• Primeri transparentnog upravljanja poslovima lokalne samouprave (npr. dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki; otvorenost konkursa kojima se dodeljuju sredstva, popunjavaju radna mesta i/ili dodeljuje javna svojina u zakup);
• Primeri aktivnog uključivanja lokalne zajednice, posebno mesnih zajednica i organizacija civilnog društva u procesu usvajanja javnih politika na lokalnom nivou i sprovođenje lokalnih mera i projekata.

3.Odgovornost i vladavina prava:
• Primeri zaokruženog institucionalnog okvira za upravljanje razvojem na lokalnom nivou (npr. postojanje i usaglašenost ključnih dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja na lokalnom nivou i mehanizama za njihovu realizaciju, praćenje i analizu njihovog efekta; usklađenost sadržine krovnog planskog dokumenta i sektorskih strategija sa kategorijama programskog budžeta);
• Primeri odgovornog upravljanja lokalnom javnom svojinom (npr. postojanje sveobuhvatnog popisa imovine i upisa prava svojine u korist JLS; vođenje evidencija o vrednosti imovine u LS i kod Direkcije za imovinu; primeri društveno odgovornog raspolaganja sa imovinom LS – revitalizacija i prenamena objekata LS i njihovo angažovanje za potrebe lokalne zajednice u različitim oblastima, posebno za društveno ugrožene grupe ili podsticaj ekonomskom i drugom razvoju LS);
• Primeri odgovornog sprovođenja postupka odobravanja sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva/udruženja (npr. kroz utvrđivanje javnog interesa za sufinansiranje; transparentnu i inkluzivnu konkursnu proceduru; uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata koji se sufinansiraju);
• Primeri adekvatnog postupanja po preporukama i drugim aktima nezavisnih državnih i lokalnih organa i tela;
• Primeri aktivnog sprovođenje lokalnih antikorupcijskih politika (npr. priprema, usvajanje i sprovođenje lokalnog plana za borbu protiv korupcije; posebni mehanizmi i mere za prevenciju potencijalne korupcije).

4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija:
• Primeri prakse uspostavljanja i primene antidiskriminativnih mera i prevencije svake vrste diskriminacije u radu lokalne uprave;
• Primeri iz prakse putem kojih je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina;
• Primeri uspostavljanja i delovanja lokalnih mehanizama i mera za razvoj i unapređenje rodne ravnopravnosti (npr. funkcionisanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; sprovođenje rodnog odgovornog budžetiranja; lokalni projekti koji su usmereni na unapređenje položaja žena i muškaraca);
• Primeri partnerstva sa organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama;
• Primeri lokalnih mera socijalne inkluzije, posebno socijalne inkluzije i unapređenja položaja Roma i Romkinja;
• Primeri obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima, majkama sa malom decom i sl.

IV. Kriterijumi i postupak ocenjivanja i nagrada
Učesnici kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast i ne moraju biti ograničeni na primere navedene u tački III, koji su dati samo kao ilustracija.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, iz svake oblasti po jedna) s tim što će biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Za svaku oblast podnosi se posebna prijava.

Pristigle prijave će ocenjivati Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu. Komisija će, nakon evaluacije, formirati predlog liste najbolje ocenjenih lokalnih samouprava i dostaviti ga ministru. Prilikom odlučivanja o prijavama konkursna komisija će se posebno rukovoditi sledećim kriterijumima:

Kriterijum Maksimalan broj bodova
1. Relevantnost predloga – u odnosu na temu/oblast na koju se odnosi i u odnosu na primenu odgovarajućih propisa Republike Srbije i principa dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi 10
2. Vezu određene prakse sa strateškim dokumentom i njenu održivost – postojanje internih pravila, budžetskog izdvajanja i održivog institucionalnog okvira u vezi sa konkretnom inicijativom 10
3. Obim promene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou – društvena vrednost predložene prakse za lokalnu zajednicu i uticaj rezultata i efekata aktivnosti na unapređenje rada lokalne samouprave, povećanje kvaliteta njenih usluga prema lokalnoj zajednici i unapređenje položaja krajnjih korisnika konkretne inicijative i dr. 35
4. Inovativnost prakse – inovativnost i originalnost predloženog primera 10
5. Primenljivost predloga – mogućnost primene konkretne prakse u drugim gradovima i opštinama 15
6. Stepen učešća građana/civilnog sektora – uključivanje građana i civilnog sektora u iniciranju i razvijanju predloga 10
7. Integracija horizontalnih tema – uticaj prakse na unapređenje ljudskih i manjinski prava, socijalne inkluzije, rodne ravnopravnosti, položaja mladih i dr. 10

Komisija zadržava pravo da od učesnika zatraži dodatne izvore verifikacije.

Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu utvrdiće predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave koja je ispunila sve kriterijume iz ovog javnog poziva i koja je ocenjena najvišom ocenom, naziv oblasti unapređenja najbolje uprave i iznos dodeljenih sredstava.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku RS“ i na veb prezentaciji Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave, sa jedinicama lokalne samouprave kojima je nagrada dodeljena i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

V. Potrebna dokumentacija
Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje uprave.
Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine.
Prijava će biti odbačena ukoliko nije dostavljena u skladu sa zahtevima, ako je nepotpuna ili je dostavljena posle navedenog roka.

VI. Rok za dostavljanje prijava, objavljivanje odluke Komisije i dodela nagrada
Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ (7/20 od 29.1.2020).
Odluka Komisije o dobitnicima nagrada (po jedna gradska/opštinska uprava za svaku od oblasti) biće objavljena na veb-prezentaciji Ministarstva (www.mduls.gov.rs ) i u „Službenom glasniku RS“ .

VII. Adresa za dostavljanje prijava i Kontakt
Prijava za dodelu nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu dostavlja se isključivo elektronskim putem na mejl adresu: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, na odgovarajućem prijavnom formularu koji se preuzima na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da prijavu i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu
11000 Beograd
Birčaninova 6
sa naznakom: KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA NAJBOLJU OPŠTINSKU/GRADSKU UPRAVU U 2019 . GODINI

Sva eventualna pitanja učesnici javnog poziva mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.

Detaljnije