Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u APV 2019 .godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.
Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA:
Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 20.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV)
U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godini, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50% od prihvatljivih troškova investicije.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Sufinansiraće se sledeće investicije:

Sektor mleko:

• Nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka

Sektor meso:

• Nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi
• Nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa
• Nabavka opreme i uređaji za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
2. pravno lice: – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa
31.12. 2018. godinom;
4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31. 12. 2018. godinom;
5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2018. godinom, ukoliko je korisnik istog;
6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška
registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za
poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018 i 95/2018);
9. Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre;
10. Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
11. Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
12. Da investiciju koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u objektu koji koristi na osnovu prava svojine ili na osnovu prava zakupa, odnosno ustupanja na korišćenje bez naknade, u periodu od najmanje pet
godina počev od kalendarske godine za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Specifični uslovi za učešće na konkursu
• za preradu mleka:
– poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara;
– poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose
na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

• za preradu mesa:
– poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimum 2000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa;
– poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose
na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla“ („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 30. 05. 2019.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. čitko popunjen obrazac prijave;
 2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda ne stariji od 30 dana);
 4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojovodine“) zaključno sa 31.12.2018. godine za podnosioca prijave;
 5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2018. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i
  nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);
 6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom
  plaćanju).
 7. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
 8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
 9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;
 10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je izvršeno
  gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);
 11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
 12. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
 13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2019. godine;
 14. fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
 15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;
 16. izvod iz katastra nepokretnosti, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, za objekat u kojem se realizuje investicija a koji se nalazi u svojini podnosioca zahteva;
 17. ugovor o zakupu na najmanje 5 godina trajanja počev od kalendarske godine za koju podnosi zahtev ostvarivanje prava na podsticaje ukoliko se realizuje investicija u objektu koji je u zakupu;.
 18. ako je član dobrovoljnog vatrogasnog društva-dostaviti potvrdu o članstvu;
 19. ukoliko je podnosilac prijave sertifikovan – dostaviti kopiju sertifikata za organsku proizvodnju ili sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu;
 20. Rešenje o ODOBRENJU OBJEKTA u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla izdato od Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprave za veterinu
 21. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 22. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
 23. potvrda Agencije za privredne registre o tome da je pravno lice razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013).

Podnosilac prijave treba da se izjasni na obrascu koji je sastavni deo prijave o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 3, 4, 5 pribaviti sam ili će Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna. Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak donošenja odluke je u skladu sa Poslovnikom.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u Sekretarijatu, a na osnovu kog je donet pravilnik za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2019.godini.

8. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
• zahtev za isplatu sa izveštajem o namenskom utrošku sredstava
• original račun za nabavku predmetne investicije. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom
„ček“ neće se uzimati u razmatranje);
• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
• fotokopiju garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
• jedinstvenu carinsku ispravu (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2019. godine;
• original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom
gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i broju životinja, ne stariji od 30 dana)

Sekretarijat putem nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da izvrši činjenično stanje pre investicije (nultu kontrolu) kao i da se na kraju investicije utvrdi činjenično stanje realizacije investicije (završnu kontrolu) na terenu dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijatu.
Sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
s naznakom:
„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2019.GODINI”
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

10. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

10.1. PODACI O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine:

Почетна

Detaljnije