Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA I NSZ FILIJALA KIKINDA

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa.
Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseci, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.
Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
• socijalne zaštite i humanitarnih delatnosti
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
• isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove , po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini do 25.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada;
• naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
• naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
• organi jedinica lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.
Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je registrovan za obavljanje delatnosti na teritoriji Opštine Kanjiža i da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE
Dokumentacija za podnošenje prijave:
• popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR; ; fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, Filijali Kikinda/ Ispostavi Kanjiža Nacionalne službe za zapoljavanje neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda/ Ispostavi Kanjiža ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Filijale Kikinda Nacionalne službe, a po pribavnjenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Kanjiža, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.
Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2017,2018 i 2019. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli Filijale Kikinda-Ispostava Kanjiža Nacionalne službe i na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u Filijali Kikinda/Ispostavi Kanjiža, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs

Javni konkurs je otvoren od 15.04.2019.godine do 25.04.2019.godine na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine: www.kanjiza.rs.

Detaljnije