Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji msp kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške internacionalizaciji msp kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
Opšti uslovi
1) da je pretežna delatnost MSP proizvodnja i prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR);
2) da je u većinskom privatnom vlasništvu;
3) da je, u trenutku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
4) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
5) da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
6) da nad njime nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
7) da nije u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
8) da je u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan izvozni posao.
Specifični uslovi
1) da se prijava ne odnosi na učešće na sajmu koji organizuju RAS i Privredna komora Srbije;
2) da proizvodi poseduju neophodne sertifikate za plasman na željenom tržištu;
3) da je predloženi projekat (sajam) u skladu sa delatnošću koju Podnosilac prijave obavlja;
4) Programom se mogu sufinansirati projekti koje su započeti u 2019. godini, a nisu realizovani do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu. Pod ovim se podrazumeva da sajam nije održan do trenutka podnošenja prijave.
5) da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji Podnosilac prijave podnosi projekat mora da bude međunarodnog karaktera, da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i da se održava u inostranstvu. Takođe, neophodno je da se sajam održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:
1. zakup izlagačkog prostora;
2. izgradnju izlagačkog prostora;
3. administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
4. izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).
Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.
Podnosilac prijave ne može konkurisati samo za projektne aktivnosti pod rednim brojevima 3 i 4.
Trošak izrade promotivnog materijala može biti priznat u visini do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, a u maksimalnom iznosu do 60.000,00 RSD.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV.
Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta:
1) Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
2) Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – popunjena, overena i potpisana;
3) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat mora da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik;
4) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
5) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2018. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu izdatom od APR;
Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.
6) Kopija ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranim kupcem ili odgovarajuća dokumentacija iz koje se nedvosmisleno zaključuje da je Podnosilac prijave realizovao izvozni posao u poslednje tri godine (kopija faktura, carinska deklaracija – „JCI“);
7) Kopija sertifikata za proizvod/proces.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: sajam2019@ras.gov.rs

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.

Detaljnije