Konkurs za organizaciju kviz takmičenja „Koliko se poznajemo“ – trinaesti ciklus u 2019. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za organizaciju kviz takmičenja „Koliko se poznajemo“ – trinaesti ciklus u 2019. godini

Konkurs se raspisuje za organizaciju kviz takmičenja potprojekta „Koliko se poznajemo“ – trinaesti ciklus, kviz takmičenje o kulturi i istoriji nacionalnh zajednica Vojvodine.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.500.000,00 dinara.

I OPŠTI USLOVI KONKURSA

Sredstva se dodeljuju za organizaciju takmičenja u tri centra u AP Vojvodini.

Termini održavanja takmičenja su u periodu od 07. do 10. maja 2019. godine.

II USLOVI KONKURSA

 • Na konkurs se mogu prijaviti korisnici javnih sredstava – jedinice lokalne samouprave i ustanove obrazovanja i kulture sa teritorije AP Vojvodine;
 • Organizator takmičenja je dužan da za potrebe takmičenja obezbedi sledeće:
  • Zatvoreni objekat za organizaciju takmičenja sa kapacitetom od najmanje 60 osoba;
  • Ozvučenje;
  • Rasvetu;
  • Tehničku službu za potrebe takmičenja;
  • Obezbeđenje i higijenu;
  • Zakusku za učesnike;
  • Aktivnosti medijske promocije.

III POSEBNI USLOVI

Javne nabavke
Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju Zakona o javnim nabavkama, odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

IV NAČIN APLICIRANJA

 • Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
 • Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 08. aprila 2019. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
 • Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini;
 • Konkurs je otvoren do 12. aprila 2019. godine.

V OCENJIVANJE PROJEKATA I ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA

 • Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave ispisane nečitko ili grafitnom olovkom, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
 • Prilikom odlučivanja o izboru organizatora takmičenja u obzir će se uzimati geografski aspekt tj. geografski raspored prijavljenih učesnika kviz takmičenja;
 • Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
 • Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
 • Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o finasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.
 • Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata po okončanju Konkursa.

Detaljnije