Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva i obuhvata sledeće oblasti:
1. jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija uz poštovanje rodneravnopravnosti i prava nacionalnih manjina
2. nabavku opreme (neophodna oprema za realizaciju projekata koji su predmet Konkursa, a obezbeđuju dugoročno korišćenje u svim segmentima procesa digitalizacije -praćenje korišćenja opreme i postignutih rezultata), programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi u ustanovama kulture za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva a u cilju obrade, obezbeđivanja dostupnosti digitalizovane građe i upravljanja digitalnom građom i razvoj infrastrukture koji će omogućiti kontinuiran i interoperabilan proces digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva (izrada mreže)
3. razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, koje za cilj imaju edukaciju, predstavljanje, upravljanje i razvoj kulture, umetnosti, očuvanja nasleđa i razvoj kulturnih industrija
4. predstavljanje i promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Ciljevi konkursa:
• doprinos zaštiti objekata digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, dugotrajno čuvanje digitalizovanog kulturnog nasleđa, stvaranje nove i dopuna postojeće građe,
• podizanje svesti o značaju procesa digitalizacije u ulozi digitalizacije u informatičkom društvu,
• jačanje kapaciteta institucija i pojedinaca za obavljanje procesa digitalizacije,
• puna primena Smernica za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
• usklađivanje sa Pravilnikom o bližim uslovima za digitlizaciju kulturnog nasleđa i Pravilnikom za digitalizaciju bibliotečke građe i izvora
• primena međunarodnih standarda u procesu odabira, digitalizacije, skladištenja i pretraživanja digitalizovane građe, povećanje dostupnosti digitalizovane građe široj javnosti (ne samo kataloškog zapisa već i digitalni oblik kulturnog nasleđa) i
• unos podataka u specijalizovan modul Nacionalnog pretraživača\agregatora
• unapređenje digitalnih metoda i tehnika za popisivanje, čuvanje, predstavljanje i analizu digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za pravilnicima definisana jedisntvena softverska rešenja
• obezbeđivanje sistemskog, kvalitetnog i ujednačenog pristupa digitalizovanoj građi,
• doprinos nacionalnom i internacionalnom umrežavanju digitalizovanog kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
• razvoj naprednih digitalnih platformi, aplikacija, alata i digitalnih usluga za dugoročne projekte digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, i upotrebu novih tehnologija u ustanovama i kod drugih učesnika u digitalizaciji u kulturi,
• procesi u oblasti predstavljanja, zaštite i produkcije digitalnog stvaralaštva i digitalne građe (shodno Uneskovoj Povelji o zaštiti digitalnog nasleđa),
• digitalizacija i umrežavanje kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva srpske nacionalne manjine-dijaspore sa ustanovama i drugim učesnicima u procesu digitalizacije u Republici Srbiji.
• širenje i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate. Uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Iznosi sredstava za koja se može konkurisati kod Ministarstva kulture i informisanja za projekte u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva su:
– Minimalni iznos 200.000,00 dinara a maksimalni iznos 500.000,00 dinara za projekte iz oblasti jačanje kapaciteta učesnika u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva – edukacija
– Minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 1.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti nabavku opreme, programa i softverskih rešenja, kao i jedinstvenih softverskih rešenja koji su u široj upotrebi za potrebe sprovođenja procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
– Minimalni iznos 500.000,00 dinara, a maksimalni iznos 2.000.000,00 dinara za projekte iz oblasti razvoj aplikacija, platformi i drugih multimedijalnih rešenja u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva,
– Minimalni iznos 200.000,00 dinara, a maksimalni iznos 700.000,00 dinara za projekte iz oblasti predstavljanje i promociju digitalizovane građe kao i popularizaciju procesa digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva.

Pored kriterijuma koji su predviđeni Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i to:
1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to
(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(2) neophodni resursi;
4. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5. stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

Posebno će se voditi računa i o:
6. stepenu vidljivosti projekta na internetu;
7. poštovanju preporuka u Smernicama za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Republici Srbiji http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/smernice-za-digitalizaciju-kulturnog-nasledja-u-republici-srbiji
8. Usklađenosti sa pravilnicima iz oblasti digitalizacije

Neće se razmatrati:
1. jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva kulture i informisanja – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji
2. projekti sa izrazito komercijalnim efektima;
3. dobitnici sredstava na Konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2018. godini za koji nisu podneli finansijski i narativni izveštaj u propisanom roku, odnosno nisu ispoštovane ugovorene obaveze.
4. Projekti koji su slični ili identični sa postojećim rešenjima ili sa projektima koji su u procesu realizacije

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu kulture i informisanja od 11. januara do 11. februara 2019. godine

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefon: 011 3032 222.

Detaljnije