Konkurs Slavimo filantropiju

Konkursi

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Konkurs Slavimo filantropiju

Fondacija Ana i Vlade Divac zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Srbiji – Trag fondacijom, Smart Kolektivom, Catalyst Balkans, Srpskim filantropskim forumom, Forumom za odgovorno poslovanje i Privrednom komore Srbije formirala je Koaliciju za dobročinstvo koja blisko sarađuje sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Koalicija za dobročnstvo uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) realizuje Projekat za unapređenje okvira za davanje i radi na razvoju filantropske infrastrukture, produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja. Koalicija će predstavljati najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

Cilj ovog konkursa je podrška lokalnim udruženjima i fondacijama da realizuju lokalne kampanje sa ciljem promocije filantropije, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama u lokalnoj zajednici, sa ciljem rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu i podizanju nivoa transparentnosti i poverenja građanki i građana u organizacije civilnog društva.

Kampanje treba da rešavaju neke od problema/izazova koji su identifikovani u istraživanju o stavovima javnog mnjenja o filantropiji koje je sprovela Trag fondacija u oktobru 2018. godine.

Rezultate istraživanja o stavovima javnog mnjenja možete pogledati na www.divac.com/filantropija.

Šta ovaj konkurs nudi vama i gde se sprovodi?
Program nudi mogućnost udruženjima i fondacijama da realizuju svoje lokalne kampanje koje promovišu filantropiju, podstiču davanja, podižu nivo transparentnosti i povorenja u organizacije civilng društva i u realizaciju uključuju veliki broj građana i građanki, a posebno učenike, studente i mlade.

Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati najbolje kampanje koje će na inovativne načine promovisati dobročinstvo u lokalnoj zajednici.

Kampanja treba da se realizuje u lokalnoj zajednici (opštini) u kojoj je sedište udruženja ili fondacije, a prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Opština/grad u kojem se realizuje projekat mora biti na teritoriji Republike Srbije.

Odabrana udruženja i fondacije će imati PR i dizajnersku podršku Fondacije Ana i Vlade Divac i PR agencije Olaf&McAteer tokom realizacije kampanje, kao i godinu dana korišćenja CiviCatalyst CRM platforme besplatno, ukoliko se za to odluče.

Ko može da se prijavi i do kada?
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja i fondacije čije je sedište registrovano na teritoriji Republike Srbije. Prednost imaju udruženja i fondacije čije je sedište van centalnih beogradskih gradskih opština.

Konkurs ne podržava:
• Projekte političkih partija;
• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
• Projekte kojima nije primarni cilj unapređenje kulture davanja;
• Projekte koji nisu fokusirani na konkretnu lokalnu zajednicu ili okgrug;
• Projekte koji su isključivo fokusirani na izradu web sajtova, mobilnih aplikacija, nabavke i sl.

Konkurs je otvoren do 20. januara 2019. godine u ponoć.

Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati našu kampanju, ako ona bude odobrena?

Odobrene kampanje se moraju realizovati u februaru i martu 2019. godine

Udruženja i fondacije za realizaciju projekta/kampanje mogu dobiti do 200.000 dinara. Projekat je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa međudržavnim ugovorom.

Ne postoji minimalni iznos udruženje ili fondacija mogu da traže.

Deo prijavnog formulara koji se odnosi na budžet je potrebno popuniti u dinarima. Sufinansiranje projekata nije potrebno, ali udruženja i fondacije mogu pokrenuti akcije za prikupljanje sredstava za rešavanje problema u lokalnoj zajednici.

Fondacija Ana i Vlade Divac može odobriti i niži iznos sredstava od traženog i od aplikanta može zatražiti korekciju budžeta i aktivnosti.

Ukupan raspoloživi fond za sve projekte iznosi 10.000 dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkursa i raspiše novi konkurs.

Na koji način možemo da se prijavimo na konkurs?
Za učešće na konkursu neophodno je da udruženje ili fondacija, u skladu sa Smernicama, popune Prijavni formular koji mogu preuzeti na www.divac.com/slavimofilantropiju i pošalju ga elektronski, tako što će popuniti online formu na www.divac.com/slavimofilantropiju uz eventualnu dodatnu dokumentaciju
Prijave na konkurs koje budu podnete na drugi način ili posle roka konkursa neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije i kompletna pravila konkursa pronađite u Smernicama.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate na stvarnovazno@divac.com

Detaljnije