Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji

I Predmet javnog konkursa:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju, Strategije razvoja obrazovanja do 2020, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011 i 55/2013 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016-odluka US) – predvidelo realizaciju aktivnosti promocije Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.

Nacionalni model dualnog obrazovanja Republike Srbije obuhvata dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje. Dualno obrazovanje predstavlja model realizacije nastave u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenjem kroz rad kod odgovarajućeg poslodavca, stiču i izgrađuju veštine, znanja i sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Uspostavljanjem sistema dualnog obrazovanje obezbeđuje se unapređivanje kvaliteta kompetencija mladih omogućavajući im da pored važnih teorijskih znanja koja stiču u školi, praktična znanja stiču kroz učenje kroz rad u realnom radnom okruženju. Dualnim obrazovanjem mladima se omogućava i prolaznost ka višim nivoima obrazovanja. Cilj uspostavljanja dualnog obrazovanja je i ubrzavanje tranzicije iz sistema obrazovanja na tržište rada i unapređivanje zapošljavanja i zapošljivosti.

Preduzetničko obrazovanje podrazumeva realizaciju nastave kroz međupredmetno uvezivanje sadržaja predstavljeno kroz „školski projekat“ iz određenih oblasti. Predmet preduzetničko obrazovanje uvedeno je u svim završnim razredima srednjih stručnih škola u preko 80 obrazovnih profila koje imaju standard kvalifikacije. Od ukupnog broja učenika, svih srednjih stručnih škola, 60%-70% učenika imaju predmet preduzetničko obrazovanje u završnim razredima. Cilj preduzetničkog obrazovanja je osposobljavanje za preduzimljivo sprovođenje aktivnosti iz konteksta porodičnog, makro i mikro socijalnog okruženja i razvoj kompetencija potrebnih za uspešno uključivanje u svet rada i sticanje ekonomske i finansijske pismenosti.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnom periodu donelo Zakon o dualnom obrazovanju i objavilo tri pravilnika koji bliže određuju rad tima za karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom sistemu obrazovanja, raspoređivanje učenika za učenje kroz rad i program obuke, bliže uslove i druga pitanja od značaja za polaganje ispita za instruktora u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju. Pravilnik o učeničkim zadrugama je donet 29.05.2018. godine. Sve osnovne i srednje škole imaju pravo i mogućnost da osnivaju učeničke zadruge usmerene na razvoj preduzetništva, radnih navika, timskog rada. Do sada je, prema evidenciji Saveza učeničkih zadruga, radilo oko 80 zadruga u osnovnim i srednjim školama i specijalnim školama.

II Osnovne specifikacije aktivnosti:
Predmet javnog konkursa je realizacija promotivnih aktivnosti nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji angažovanjem udruženja.

Od podnosioca prijave na javni konkurs se očekuje da izvrši sledeće:

 • Da realizuje edukativne i promotivne radionice za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
 • Da realizuje konferencije, obuke i tribine za dualno i preduzetničko obrazovanje, karijerno vođenje i savetovanje;
  ­
 • Da nevedene aktivnosti realizuje u roku od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 10 gradova Srbije;
  ­
 • Da u okviru promotivnih aktivnosti realizuje 70 konferencija, obuka i tribina o dualnom i preduzetničkom obrazovanju, karijernom vođenju i savetovanju, đačkim zadrugama i finansijskoj pismenosti.
  ­
 • Da navedene aktivnosti realizuje u 174 osnovne i srednje škole i kompanije;
  ­
 • Da postupa po uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  ­
 • Da obezbedi stručan kadar neophodan za realizaciju promotivnih aktivnosti;
  ­
 • Da obezbedi učešće što većeg broja mladih;
  ­
 • Da dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mesečne izveštaje o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da dostavi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja finalni izveštaj o realizovanim promotivnim aktivnostima;
  ­
 • Da tokom realizacije promotivnih aktivnosti, a u skladu sa navedenim aktivnostima, poštuje propise Republike Srbije.

III Uslovi za učešće:
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja:

– Koja su registrovana sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osnovana radi ostvarivanja ciljeva i unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: fotokopija rešenja i odluke o osnivanju udruženja (iz Agencije za privredne registre).

– Koja su se bavila realizacijom programa u edukaciji i radu sa mladima više od 3 (tri) godine.
Dokaz: spisak o realizovanim programima u edukaciji i radu sa mladima i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

– Koja imaju neophodan stručni kadar za obavljanje aktivnosti predviđenih javnim konkursom.
Dokaz: radne biografije stručnog kadra, tima.

– Sa relevantnim iskustvom, najmanje 3 (tri) godine, za obavljanje konferencija, tribina i drugih promotivnih aktivnosti, a u cilju unapređivanja obrazovanja i vaspitanja.
Dokaz: referentna lista i izjava odgovorne osobe pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću

IV Način prijave:
Prijava na konkurs treba da sadrži:
1. Podatke o podnosiocu prijave (obrazac 1);
2. Plan realizacije promotivnih aktivnosti koji sadrži okvirni plan realizacije i spisak promotivnih aktivnosti;
3. Dokaze kojima podnosilac prijave dokazuje da ispunjava uslove za prijavu na javni konkurs;
4. Listu relevantnih referenci uz izjavu odgovornog lica pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o ispravnosti podataka podnetih u prijavi

V Rok za podnošenje prijave i predloga kao i načina dostavljanja predloga:
Podnosilac prijave konkursnu dokumentaciju predaje na pisarnici Ministarstva ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljka sa potvrđenim uručenjem – „A“ i „AA“, post ekspres, dostava kurirskom ili dostavnom službom i sl) u zatvorenoj koverti, s tim što je neophodno da konkursna dokumentacija stigne na pisarnicu u roku za konkurisanje.

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu podnosioca prijave sa naznakom:
„Javni konkurs za realizaciju promotivnih aktivnosti Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji“, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sprat VIII, Krilo C, Kancelarija 26, kao i elektronskom poštom na sledeću adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Na prednjoj strani koverte, u gornjem levom uglu, mora biti naveden naziv i adresa podnosioca prijave i naziv konkursa.

Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.
Udruženja – učesnici konkursa prijavu i predlog programa podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (datum objave: 11.10.2018.).

Za dodatne informacije možete se obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.grujic@mpn.gov.rs.

Detaljnije