Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini

1. CILJ
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini.

2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena privrednim komorama i udruženjima za organizaciju regionalnih međunarodnih i specijalizovanih (za određenu vrstu proizvoda) sajmova.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za sajmove koji se reailizuju u periodu od 01.12.2017. do 30.11.2018. godine.
Podnosilac prijave može da podnese najviše jednu prijavu na Konkurs.

3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju privredne komore i udruženja građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2018. godine sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Uslovi za učešće na Javnom konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2018. godini. (u daljem tekstu: Pravilnik)

4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 525.000,00 dinara.
Iznos sredstva prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova i to najmanje od 50.000,00 do najviše 500.000,00 dinara.

Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.

Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.

Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.

U slučaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac prijave kome su odobrena sredstva ne može izvršiti reviziju budžeta projekta.

Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja projekta propisani su Pravilnikom.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.

6. NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte NE OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI , ili lično na pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 31.10.2018. godine.

7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs

8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487-4481; 021/487-4489 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije