Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine

Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) nagrađuje učenike srednjih škola za postignute uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima u toku kalendarske 2017. godine.

Po ovom konkursu kandidat može biti nagrađen samo jednom nagradom i to za najbolji postignut rezultat u najvišem rangu višeetapnog takmičenja održanog u toku kalendarske 2017. godine.

U takmičenja, na koja se odnosi ovaj konkurs, ne ubrajaju se: smotre, turniri, revije talenata, družine, sekcije, izložbe, konkursi, kvizovi, kupovi, lige i druge vannastavne aktivnosti.

U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Republike Srbije i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa Fond će utvrditi visine nagrada koje će se dodeliti u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:
1. da su državljani Republike Srbije ili imaju status izbeglice;
2. da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
3. da su u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenjima predviđenim Kriterijumima konkursa imali status učenika od prvog do četvrtog razreda srednje škole koja ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

KRITERIJUMI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU:
1. da su u periodu od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim višeetapnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osim za oblast fizičkog vaspitanja gde se nagrađuju najbolji postignuti rezultati na takmičenjima i u ekipnoj konkurenciji;

2. u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, primenjivaće se i Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451- 02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine za nagrađivanje za postignute rezultate u oblasti sporta na zvaničnim međunarodnim sportskim prvenstvima;

3. u oblasti muzičke i baletske umetnosti pored Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primenjivaće se i Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu koje je usvojio Fond Odlukom Broj 451-02-158/2018-04 od 20. aprila 2018. godine.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI DA DOSTAVE:
1. popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs, s tim da za maloletne kandidate, obrazac svojeručno potpisuju roditelj/staratelj i kandidat (obrazac prijave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

2. uverenje o državljanstvu kandidata (ne starije od šest meseci), odnosno izjavu kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi podatke iz službene evidencije, a za maloletne kandidate izjavu daje i potpisuje roditelj/staratelj u ime kandidata (obrazac izjave se nalazi na zvaničoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs ili se može preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);

3. fotokopiju važeće lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (ukoliko kandidat poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom), a za maloletne kandidate potrebna je fotokopija važeće lične karte roditelja/staratelja;

4. original potvrdu srednje škole da je kandidat u vreme osvajanja nagrade/mesta na takmičenju za koje se podnosi prijava bio učenik te škole i koji razred je tada pohađao;

5. fotokopiju diplome ili potvrdu matične škole ili organizatora takmičenja odnosno nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza (za kandidate iz oblasti sporta) o ostvarenom uspehu kandidata na višeetapnom takmičenju za koje kandidat podnosi prijavu na konkurs;

6. fotokopiju kartice ličnog tekućeg računa kandidata ili instrukciju banke za priliv sredstava na lični dinarski račun kandidata. Tekući račun kandidata mora biti otvoren na ime i prezime kandidata i vezan za jedinstveni matični broj kandidata, a dokument kojim se dokazuje lični tekući račun kandidata mora sadržati ime, prezime i jedinstveni matični broj kandidata.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS
Tekst konkursa, obrazac za prijavu na Konkurs, obrazac izjave kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi uverenje o državljanstvu na osnovu ličnih podataka o kojima se vode službene evidencije ili se obavezuje da će sam pribaviti traženo uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, Kalendari takmičenja i smotri učenika srednjih škola za šk. 2016/2017. i 2017/2018. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs i/ili lično u Ministarstvu omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposredno predaje u pisarnicu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2, 11070 BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za dodelu nagrada”.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 7. juna 2018. godine

Konkursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta ili šalje poštom (običnom poštom, pošiljkom sa potvrđenim uručenjem – „A” i „AA”, post ekspres, kurirskom službom, dostavnom službom i sl.), s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom prispe na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta u roku za konkurisanje.
Blagovremena je i prijava poslata preporučenom pošiljkom (sa oznakom „R” i brojem pošiljke) koja je predata pošti u roku za konkurisanje (zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje).
*
Nedostavljanje jednog ili više navedenih dokumenata obaveznih za dostavljanje pri konkurisanju ili nevažeća ili neodgovarajuća dokumentacija smatraće se kao nepotpuna, odnosno neadekvatna dokumentacija kandidata.
*
Preliminarna lista kandidata po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2017. godine biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs
Sve dodatne informacije u vezi konkursa možete dobiti putem elektronske pošte: fond.konkursi@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet
prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.fondzamladetalente.rs

Detaljnije