Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je:
• Započinjanje I faze novih postupaka komasacije
Realizacija II faze komasacije:
• Nastavak ranije započetih postupaka komasacije
• Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije
• Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

3. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je sledeći:
• za započinjanje I faze novih postupaka komasacije 30.000.000,00 dinara bez PDV-a
Za realizacija II faze komasacije:
• za nastavak ranije započetih postupaka komasacije 80.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije 20.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije 23.900.000,00 dinara bez PDV-a

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

4. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za realizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova): komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije, sredstva se dodeljuju za:
• nastavak ranije započetih postupaka komasacije, za aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova: geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

• Po prijavama koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži kojima upravlja JVP „Vode Vojvodine“.

• Po prijavama koje se podnose za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za uređenje atarskih puteva tucanikom

U smislu ovog konkursa:
Po ovom konkursu sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz tačke 2 (PREDMET KONKURSA) za plaćanja koja će se izvršiti nakon zaključenja ugovora koji se odnose na započinjanje novih postupaka komasacije, nastavka ranije započetih postupaka komasacije, i uređenje atarskih puteva, između Sekretarijata i jedinica lokalne samouprave, odnosno nakon zaključenja ugovora koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije između Sekretarijata, jedinica lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“

Po prijavama koje se podnose za započinjanje postupaka komasacije i prijava za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, krčenja šuma i seče stabala, nabavka kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

5. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su:
• Za započinjanje I faze novih postupaka komasacije, kao i nastavak ranije započetih postupaka komasacije i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.
• Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnik je JVP „Vode Vojvodine“.

6. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

7. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

• Za započinjanje novih postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje prijavu podnose za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za ralizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova, uz uslov da je skupština jedinice lokalne samouprave donela odluku o sprovođenju postupka komasacije za predmetnu katastarsku opštinu;

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije:
• za nastavak radova na komasaciji, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine uz uslov da su za predmetne katastarske opštine u prethodnom periodu sa Sekretarijatom već zaključile ugovor o započinjanju postupka komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova)
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja kanalska mreža.
• Za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja putna mreža.

8. ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.05.2018. godine.

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU:

Potrebna dokumentacija za započinjanje I faze novog postupka komasacije:

• Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije, za aktivnosti iz I faze programa komasacije neophodno je da prilikom prijavljivanja na raspisani konkurs prilože sledeće:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto iznosu i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti u 2018. godini, s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje (podsticajna sredstva) I faze programa komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti I faze programa komasacije za koje se konkuriše, kao i bruto vrednost i neto vrednost (s PDV-om i bez PDV-a) svih aktivnosti čija se realizacija planira;
3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
4) kopija saglasnosti na program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
5) kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela program komasacije;
6) jedan primerak programa komasacije za predmetno komasaciono područje, koje je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
7) kopiju odluke o sprovođenju komasacije za predmetno komasaciono područje, koju je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluka o dodeli ugovora, ugovora s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora (dostavlja se ukliko je lokalna samouprava već sprovela javnu nabavku i zaključila ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova)

Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za realizaciju II faze komasacije:

• Potrebna dokumentacija za nastavak ranije započetih postupaka komasacije:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje nastavka aktivnosti na realizaciji komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti komasacije čije se izvršenje planira, kao i bruto vrednost i neto vrednost ovih aktivnosti (s PDV-om i bez PDV-a);
3) izveštaj o do sada izvršenim aktivnostima na komasaciji koji je overio stručni nadzor;
4) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
5) za radove i za nabavku međnih belega dostavlja se specifikacija broja međnih belega koje je overio vršilac stručnog nadzora;
6) za radove prilikom tehničkog uređenja komasacionog područja koji obuhvataju riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije – dostavlja se odgovarajuća specifikacija aktivnosti s bruto vrednostima i neto vrednostima radova koje je neophodno realizovati i finasirati, koja naročito sadrži:
• pregledni plan na osnovu katastarskog, topografskog ili ortofoto plana u pogodnoj razmeri sa obeleženim i numerisanim površinama (starim putevima) koje se rekultivišu, površinama za riperovanje, oranje i ravnanje, koji je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
• odgovarajući predmer i predračun radova kod tehničkog uređenja komasacionog područja koje obuhvata riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta, koje je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
7) program komasacije za predmetno komasaciono područje koji je donela skupština jedinice lokalne samouprave ili dokaz da je u nekom od ranijih postupaka dostavljen Sekretarijatu;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, ugovor s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora
9) tabelu 2 – Prikaz priliva i utroška sredstava za realizaciju postupka komasacije od početka postupka do momenta podnošenja prijave po ovom konkursu, bez troškova koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja (troškovi koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja su sledeći troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrade programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično). Podaci se unose hronološki – od najstarijeg datuma izvoda kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje do datuma poslednjeg izvoda kada je izvršeno plaćanje).

• Potrebna dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. Akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja ili navodnjavanja kod postupaka komasacije, donet u toku 2018. godine, u kome je iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
3. Akt kojim se usvaja nova kanalska mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju;
4. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan kanal ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis kanala (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom)
5. Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Predlog radova treba da sadrži: ukupnu dužinu kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja na teritoriji katastarske opštine na kojoj se izvode radovi, situacioni plan s kanalima na kojima se izvode radovi, tabelarni pregled sa nazivima i dužinama kanala na kojima se izvode radovi i vrednostima radova s PDV-om i bez PDV-a za svaki od kanala, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a(Predlog radova sačinjava lokalna samouprava);
6. Saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
7. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;

• Potrebna dokumentacija za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs;
2. Akt kojim se usvaja nova putna mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju
3. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom);
4. Pregled atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira (priprema se u formi Tabele 3 koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru prijave na konkurs);
5. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
6. tehničku dokumentaciju koja sadrži:
a. opšti deo;
b. projektni zadatak;
v. opis radova s predmerom i predračunom radova na uređenju nekategorisanog – atarskog puta s tvrdom podlogom za svaku pojedinačnu deonicu, kao i jedinstven predmer i predračun za sve deonice na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su predmet prijave (ukoliko ima više deonica), koji je overio i potpisao odgovorni projektant;
g. situacioni plan pregledne razmere (R 1:2.500) sa obeleženom stacionažom, deonicama putnog pravca, cevastih propusta i prečnikom, kao stacionažama odvodnih jarkova s jedne i s druge strane puta, koji je overio odgovorni projektant;
d. tehnički opis radova koji je overio odgovorni projektant;
đ karakteristične poprečne profile razmere (r 1:50).

Pre početka izvođenja radova, navedenu tehničku dokumentaciju overava gradski odnosno opštinski organ nadležan za poslove saobraćaja. Zakonski rok za otpočinjanje radova po ovoj overi jeste godinu dana.

Ukoliko bude neophodno, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Za svaku fazu iz tačke 2 ovog Konkursa za koju se konkuriše, podnosi se posebna prijava sa pratećom potrebnom dokumentacijom.

Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama.

10. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 17.04.2018. godine (prečišćen tekst), a na osnovu kojeg je donet pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na predlog Komisije, nakon donetih rešenja po osnovu eventualnih prigovora, a koja se objavljuje na sajtu sekretarijata.

11. DODELA SREDSTAVA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Prispele prijave razmatra komisija koju je rešenjem obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava definisani su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Ugovor će sadržati odredbe o obaveznosti primene odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Kod prijava koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ će zaključiti trojne ugovore o izgradnji, rekonstrukciji sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za realizaciju ugovorenih obaveza obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. JVP „Vode Vojvodine“ obezbeđuju tehničku dokumentaciju za izvođenje ugovorenih radova, vrše izbor izvođača radova i obezbeđuju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova.

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete Konačne odluke o dodeli sredstava.

12. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa Korisniku sredstava biće preneta nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3. Jedinica lokalne samouprave u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom – preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava;
4. Korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz Davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
5. u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u predviđenom roku, korisnik sredstava je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja;

13. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – komasacija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

14. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

15. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst pravilnika, konkursa, obrazaca prijave na konkurs, kao i tabele 1, 2, 3 mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije