Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:

• unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama;

• uključuju nove aktere u nadzor javih nabavki, posebno u oblastima od značaja za veliki broj građana poput obrazovanja, zdravstva, javnog informisanja i sl;

• doprinose očuvanju dostignutog nivoa prava na pristup informacijama od javnog značaja i njegovom unapređenju, i zagovaraju njegovo širenje u pravcu zaštite uzbunjivača, otvaranja podataka i njihove upotrebljivosti (open data);

• unapređuju razumevanje, znanje i praksu zaštite podataka o ličnosti, posebno u digitalnom okruženju.

Posebno će biti vrednovani projekti koji se zasnivaju na saradnji i angažovanju aktera koji zastupaju interese različitih grupacija građana i profesija u ostvarivanju ciljeva konkursa.

Projekte mogu podneti organizacije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, komore, korisnička udruženja itd.), univerziteti, policy instituti, sindikati, mediji, državni i lokalni organi vlasti.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 20. APRILA 2018. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije