Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2018. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara.

1. NOSILAC PROGRAMA
Nosilac programa mora da:
1) bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom
2) isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno
3) da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža
4) da je direktno odgovoran za realizaciju programa
5) da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana
6) da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe
7) da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu
8) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:
1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2) ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

2. PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska tamičenja i dr.),
2. organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu.

3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave se podnose u štampanom obliku, na obrascu prijave (obrazac br. 1) koji je objavljen na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA
Javni konkurs je otvoren do 31.01.2018. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 15.02.2018.godine.

Nosilac prgorama je u obavezi da u roku od 15 dana od dana završetka realiziacije prgorama dostavi Komisiji izveštaj o realizaciji programa, sa kopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava, označene na način koji je dovodi u vezu sa određenom vrstom troškova iz finansijskog programa, overene pečatom nosioca programa.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na telefon 064-806-2198- Igor Vuković.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati!

Link: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=1419