Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Kroz program stručne prakse Nacionalna služba finansira nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. angažovanim licima na ime novčane pomoći i troškova prevoza isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
– 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem
– 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

II USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa teritorije opštine Kanjiža koji pripada:
a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),

b) javnom sektoru, i to isključivo za poslove u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora biće opredeljen na nivou svake filijale i ne sme preći 30% ukupno planiranog broja lica za uključivanje u program),

c) kategoriji udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre;
i ispunjava sledeće uslove:
– da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;

– da je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na konkretnim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita;

– da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

– da osposobljava nezaposleno lice koji se vodi na evidenciji Filijale Kikinda – Ispostava Kanjiža, zadovoljava opšte i posebne uslove za uključivanje u program, u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe i:

o ima srednje, više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje,

o nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje uslova za polaganje stručnog/pripravničkog ispita,

o nije iskoristilo u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci (izuzetno, lice koje se osposobljavalo sa srednjim stepenom obrazovanja i nakon toga steklo više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje);

– da osposobljava nezaposleno lice koje u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;

– da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

1) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili

2) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na poslovima na kojima će se stručno osposobljavati nezaposleni i ima struku definisanu aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno osposobljavaju,kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

III PODNOŠENJE ZAHTEVA
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe;

– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u Agenciji za privredne registre; ukoliko se delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionog dela; za poslodavce advokate – rešenje o upisu u Imenik advokata;

– uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;

– izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka

Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;
– izvod iz banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za poslednji mesec koji je isplaćen, a u skladu sa zakonskim rokom;

– izvod iz zakona gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita ili

– izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno obavljanje pripravničkog staža;

– dokaz o kadrovskom kapacitetu za stručno osposobljavanje lica, i to:

• dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva (potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M-A),
• dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/licenca/uverenje),
• dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Informacije o programu mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe-Filijali Kikinda i Ispostavi Kanjiža, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs i sajtu opštine Kanjiža: www.kanjiza.rs

Javni poziv je otvoren do 30.06.2017.godine.

Detaljnije