Konkurs – Sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije projekata za realizaciju infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštićenog prirodnog dobra i/ili njegovoj zaštitnoj zoni, kao pomoć jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za sledeće ciljne grupe:
1.    Idejnog rešenja
2.    Idejnog projekta i studije opravdanosti
3.    Projekta za građevinsku dozvolu sa pripadajućim elaboratima
4.    Projekta za izvođenje sa pripadajućim fazama i planom preventivnih mera

u cilju:
–    podsticanja planskog uređenja i opremanja prostora neophodnom infrastrukturom i drugim sadržajima,
–    stvaranja uslova za realizaciju objekata (infrastruktura svih oblika (saobraćajnice, elektroenergetski objekti, gasna infrastruktura, termoenergetska infrastruktura, objekti vodovoda i kanalizacija), vizitorski ili edukativni centri, turistički sadržaji i sl., na područjima zaštićenih prirodnih dobara (Nacionalni park Fruška Gora, Specijalni rezervati prirode, Predeli izuzetnih odlika, Parkovi prirode, zaštićeno stanište) i njihovoj zoni zaštite, i
–    stvaranja prostornih uslova pristupačnosti i povezivanja značajnih  destinacija (kulturna ili priodna dobra) sa urbanim sredinama.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 8.000.000,00 dinara.
2.     Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačne ciljne grupe ne može preći iznos od 1.500.000,00 dinara, pri čemu jedinica lokalne samouprave može konkurisati za najviše dve ciljne grupe tehničke dokumentacije, odnosno dobiti sredstva po osnovu konkursa u iznosu maksimalno 3.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2017. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu tehničke dokumentacije za koju konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sredstva za izradu tehničke dokumentacije čija je izrada planirana u 2016. i 2017.godini.
5.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije koja se isključivo finansira iz budžetskih sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu tehničke dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Jelen Vujasinović Grkinić, na telefon: 021/456-851 i 021/4874 077, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  i  jelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.
4.    Za svaku ciljnu grupu definisanu ovim konkursom podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–    iskazanu procenu finansijskih sredstava potrebnih za izradu  tehničke dokumentacije;
–    dokaz o  sprovedenom postupku javne nabavke, ukoliko je sproveden, i Ugovor sa odabranim izrađivačem tehničke dokumetacije;
–    ukoliko postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, koji je predmet konkursa, još uvek nije sproveden, nadležni organ JLS treba da dostavi izjavu da će sprovesti postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
–    overenu fotokopiju PIB obrasca;
–    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
–    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2017. godinu sa naznakom gde su u budžetu jedinice lokalne samouprave planirana sredstva na ime sopstvenog učešća na izradi tehničke dokumentacije

Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost projekta;
2.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
3.    značaj projekta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
4.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 104/2014);
5.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  od 05.06.2017. do 30.06.2017. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  10.07.2017. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 31.12.2017. godine,
–    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs.).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu.

Detaljnije

Save