Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pozivaju se:
– zainteresovana pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu da dostave investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

Ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije jesu sva ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod ili novi proizvod, kao i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja kao sirovinu koriste glavne i sporedne proizvode poreklom iz poljoprivrede. Ulaganja u sektor poljoprivrede jesu i ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu.

Uslovi za podnošenje zahteva (opšta i posebna merila za ocenu investicionog plana:
Pravo na podnošenje zahteva imaju sva zainteresovana pravna lica koja su upisana Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivrede su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, odnosno najmanje 500.000 evra ukupne investicije, u periodu do tri godine od dana početka ulaganja u skladu sa dinamikom predviđenom ugovorom, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30% investicije, osim u jedinicama lokalnih samouprava koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u kojima ukupni iznos investicije može biti manji od 500.000 evra.

Posebna merila za ocenu investicionog plana su:
1) reference podnosioca zahteva, odnosno njemu povezanih lica ukoliko su navedena u investicionom planu (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);
2) vrsta i iznos investicije ukupno, odnosno po hektaru;
3) predviđeni broj novootvorenih radnih mesta;
4)doprinos investicije poboljšanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, odnosno poljoprivredno-prerađivačke industrije;
5)udeo domaćih dobavljača u realizaciji investicije i doprinos investicije poboljšanju poslovanja ostalih domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica, odnosno poljoprivrednih proizvođača;
6) prihvatljivost investicije sa aspekta zaštite životne sredine;
7)da se investicija ne odnosi isključivo na ulaganje u izgradnju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, sadnju vinograda i voćnjaka, izgradnju ribnjaka;
8) povećanje obima izvoza;
9) uticaj na spoljnotrgovinsku razmenu;
10) doprinos razvoju jedinice lokalne samouprave, u koju se investicija realizuje;
11) mesto registracije podnosioca zahteva (sedište) u toku važenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u odnosu na jedinicu lokalne samouprave u kojoj se nalazi poljoprivredno zemljište koje je predmet izdavanja po pravu prvenstva zakupa;
12) udeo domaćih dobavljača u poslovanju, podnosioca zahteva koji se odnosi na poslovanje proisteklo iz realizacije investicije na osnovu koje je zaključen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Prihvatljivom investicijom smatra se investicija u novu opremu i objekte, koja će se realizovati nakon dobijanja saglasnosti na podneti zahtev sa investicionim planom.

Potrebna dokumentacija koja se predaje Komisiji za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprovrivrednog zemljišta:

1)    Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa na obrascu koji je objavljen na internet strani Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine koji obavezno sadrži:
a) poslovno ime, sedište i matični broj podnosioca zahteva;
b) ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje;
v) potpis ovlašćenog lica;
g) osnovne podatke o podnosiocu zahteva, kao i njegovim povezanim licima;
d) skraćeni izveštaj o poslovanju za prethodni period i podatke o okvirnom broju zaposlenih na neodređeno i određeno vreme;
đ) opis investicionog ulaganja;
e) podatke o području i bližoj lokaciji za koju postoji interesovanje za ulaganje, sa predlogom površine, odnosno sa predlogom katastarskih parcela koje bi bile predmet zakupa;
ž) excel tabelu sa katastarskim parcelama, odštampanu, potpisanu i pečatiranu (Istu, dostaviti uz Zahtev, a takođe i u elektronskom obliku na mail adresu naznačenu u ovom javnom pozivu).

Zahtev mora biti overen pečatom pravnog lica.

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva su naročito podaci o kvalifikovanosti podnosioca zahteva, odnosno kvalifikovanosti lica koja će učestvovati u upravljanju projektom ulaganja, iskustvu u bavljenju poljoprivrednom delatnošću, odnosno delatnošću u oblasti poljoprivredno-prerađivačke industrije, podaci o ranijem učešću u realizaciji sličnih investicionih projekata ukoliko ih je bilo i njihovoj uspešnosti i drugi podaci koji se odnose na reference podnosioca zahteva.

2)    Investicioni plan (kreiran u obaveznoj formi, prema uputstvima iz dokumenta: „Sadržaj investicionog plana”, sa sajta Ministarstva) koji mora da sadrži:
a) predmet investicionog plana;
b) opis, vrstu investicije i svrhu investiranja;
v) pregled razvojnih mogućnosti za realizaciju investicije;
g) proizvodni program i tehničko-tehnološka rešenja;
d) opis lokacije;
đ)podatke o planiranom broju zaposlenih, kao i njihovoj kvalifikacionoj strukturi;
e) predračun investicionog ulaganja

Pored ovih podataka, investicioni plan može da sadrži i druge podatke, analize i procene, za koje podnosilac zahteva smatra da su od bitnog uticaja za realizaciju investicionog ulaganja, kao i druge elemente ili podatke za koje podnosilac zahteva smatra da mogu biti od značaja za sprovođenje ulaganja i ostvarivanje prava prvenstva zakupa, uključujući i informaciju o eventualnim alternativnim lokacijama za koje postoji interesovanje za ulaganje.

3)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da protiv podnosioca zahteva nije pokrenut prethodni stečajni postupak ili postupak stečaja ili likvidacije – Obrazac 1;

4)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahteva ili njegova povezana lica nisu učestvovala u neuspelim privatizacijama- Obrazac 2;

5)    Izjavu odgovornog lica, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da podnosilac zahteva nema neizmirene obaveze prema Republici Srbiji- Obrazac 3.

Izjave treba da budu date na dan podnošenja zahteva.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u originalu ili overenim kopijama koje moraju biti čitljive.

Obrazac zahteva i obrasci izjava iz tačke 3,4,5 potrebne dokumentacije koja se predaje Komisiji za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprovrivrednog zemljišta, mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 15. mart 2017. godine. Zahtev podnet po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim.

Komisija razmatra zahtev i investicioni plan podnosioca zahteva u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

Komisija, preko ministarstva, može da traži od podnosioca zahteva da dostavi i druge podatke koje smatra da su od značaja za ocenu investicionog plana, odnosno dopunu dokumentacije i to u roku od 30 dana od dana razmatranja zahteva.

Podnosilac zahteva može Komisiji da dostavi dopunu dokumentacije najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za dopunu dokumentacije.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Uprave za zajedničke poslove republičkih organa Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini” / za Komisiju za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta/.

Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je: Marko Majstorović, kontakt telefon:  011/328-24-35, email: marko.majstorovic@minpolj.gov.rs.

Detaljnije