Konkurs opštinama – Uklanjanje objekata koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole

Konkursi

Građevinska-dozvola-1024x6781-1024x480MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Konkurs za dodelu budžetskih sredstava Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo) jedinicama lokalne samouprave radi uklanjanja objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole, a koji su u nadležnosti lokalnih saomouprava.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1. Uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, finansiraće se iz budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, razdeo 21 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Finansijskog plana Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 401-00-126/5/2015-02 od 01.09.2015. godine, Program: 1101 – Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje, Programska aktivnost 005 – regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija, Funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija: 4631 – Transferi – Rušenje bespravno sagrađenih objekata, a na osnovu „transfera ostalim nivoima vlasti“, u ukupnom iznosu od 33.000.000,00 din.

2. Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo nisu bespovratna, s obzirom da je odredbom člana 171. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji propisano da troškovi izvršenja inspekcijskog nadzora padaju na teret budžeta nadležnog organa, do naplate od izvršenika. Nakon naplate sredstava od izvršenika, jedinice lokalne samouprave vrše povraćaj sredstava u budžet Republike Srbije.

3. Pravo na dodelu sredstava imaju sve jedinice lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu budžetskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za uklanjanje objekata, odnosno delova objekata, na području Republike Srbije, za 2015. godinu, koji se grade ili je njihovo građenje završeno bez građevinske dozvole” ili neposredno na pisarnici republičkih organa.
(Kontakt osoba za prijave je Katarina Vučenović, telefon: 011/21-38-311 , e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Potrebna dokumentacija
1. Prijava na konkurs dostavlja se Ministarstvu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs)
2. U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke
3. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
– Pravosnažno rešenje o uklanjanju objekta ili dela objekta,
– overenu fotokopiju PIB obrasca,
– overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

Konkurs je objavljen je na internet stranici Ministarstva dana 07. oktobra 2015. godine i traje 8 dana od dana objavljivanja.

Kontakt osoba u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je Katarina Vučenović (tel: 011/21-38-311, e-mail: katarina.vucenovic@mgsi.gov.rs)

Detaljnije