Zajednici zajedno – Konkurs NIS-a

Konkursi

zz-mapa-gradovaNIS

Javni konkurs
za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.
Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Ko može da se prijavi: pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana, sportska udruženja, strukovna udruženja, lokalne institucije i fondacije sa sedištem na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština: Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Nosilac projekta mora da bude jedno udruženje, institucija ili fondacija, u slučaju da se projekat sprovodi partnerski.
Jedino aplikanti sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.
Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.
Svako udruženje ili lokalna institucija mogu prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2015.godini.
Minimalan iznos za finansiranje projekta iznosi 300.000 dinara.

Osnovni kriterijumi za dodelu donacija:
•    Projektne aktivnosti realizuju se isključivo na teritorijama gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran
•    Projekat se odnosi na jednu ili više oblasti definisane NIS strategijom društvene odgovornosti, a koje su navedene u ciljevima ovog Konkursa
•    Projektne aktivnosti se odnose na konkretna i merljiva unapređenja fizičkih uslova za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa sa potencijalom da donesu širu dobrobit za čitavu lokalnu zajednicu, a ne samo za određenu grupu
•    Projektne aktvnosti direktno uključuju i podstiču mlade ljude da unapređuju razvoj čitave zajednice
•    Projekat doprinosi trajnim promenama u zajednici i predviđa jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs se neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
•    isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Konkurs je otvoren od 05.02.2015. godine do 26.02.2015. godine do 16 časova.

Detaljnije