Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

Konkursi

opinionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravlјanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Cilј konkursa: jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika.
Projekti organizacija civilnog društva treba da doprinesu:
•    aktivnom uklјučivanju organizacija civilnog društva u procese jačanja odgovornosti i transparentnosti javne    uprave;
•    definisanju strateških pravaca razvoja lokalnih zajednica;
•    približavanju ideje i procedura evropskih integracija i regionalizma.
Sredstva opredelјena za ovaj Konkurs iznose 4.300.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

Iznos sredstava koji odobrava Sekretarijat po projektu iznosi maksimalno 200.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3.    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4.    Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavlјaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6.    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodelјuje Sekretarijat.
7.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika“.
8.    Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9.    Rok za predaju predloga projekta je 21. novembar 2014. godine.
10.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
11.    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
12.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
13.    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
14.    Korisnik sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije