Konkurs – poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda

Konkursi

cowshedPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u 2014. godini

Predmet konkursa i namena sredstava:
1.    adaptacija objekata za preradu mleka i mesa;
2.    nabavke nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija za proširenje asortimana proizvoda od mleka,
3.    nabavke novih linija, opreme i mašina, u cilju modernizacije kapaciteta u pogledu higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici sa teritorije AP Vojvodine:
1.    Fizičko lice – nosilac ili članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstava,
2.    Zemljoradnička zadruga – registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
3.    Preduzetnik – fizičko lice upisano u Agenciju za privredne registre i registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 40.000.000,00 dinara. Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupne vrednosti investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost investicije.

Konkurs je otvoren zaključno sa 14.11.2014. godine.

Detaljnije