Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti

Konkursi

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti  u 2014. godini za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u 2014. godini, sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva).

1.2. Namena bespovratnih sredstava
Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

1.3. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti;

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2013. godine do dana podnošenja zahteva srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, odnosno najmanje 100 zaposlenih za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir
a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:
– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;
– izrade prototipa proizvoda;
– testiranja/ispitivanja prototipa;
– izrada kataloga novog proizvoda.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstana u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autnomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta,  inovacionog centra,  laboratorije i konsultantske kuće.
Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod troškova kataloga novog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

1.5. Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4a;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5a;

6) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine

7)potpisan ugovor i plan aktivnosti uvođenja standarda podnosioca prijave sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

8) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

9) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

10) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

12) predugovor/ugovor podnosioca prijave zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan  koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti  izraženu u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda:

1)  pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5b

6) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. I 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9)  overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu. Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

2. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava u okviru mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata

2.1. Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS” br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS” br. 74/10 i 4/12).

2.2.Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora;

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori;

2)    projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3)    regeneracija braunfild lokacija;

4)    uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

2.3.Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA koje ispunjavaju sledeće uslove:
1)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
2)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
3)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;
5)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
2.4.Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:
Za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.
Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Sufinansiraće se opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacije.
Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

2.5.Neophodna dokumentacija za prijavljivanje
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja:
1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;
2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);
3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;
4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;
5)potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;
7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;
8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;
9) rešenje o akreditaciji;
10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1. januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;
11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Sve aktivnosti za koje se traži sufinansiranje u okviru projekta, moraju da budu završene do 30.juna 2015. godine.
3.Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaju se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd.
Za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.
Za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija  u realizaciji regionalnih projekata prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.
Javni poziv, prijavni formular, Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi www.mrrls.gov.rs i na internet strani Nacionalne agencije na adresi  www.narr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren do 1. oktobra 2014. godine odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona: 011/333-4166 Željko Sokanović i 011/333-4184 Milica Mihailović ili imejlom na elektronsku adresu Ministarstva regionalni.razvoj@mrrls.gov.rs

Detalji