Konkurs za meliorаciju pаšnjаkа i livаdа

Konkursi

Pasture-FencePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti : Melioracija pašnjaka i livada na teritoriji AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđujuse iz budžeta AP Vojvodine maksimalno do 50% sredstava. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Krajnji rok za realizaciju aktivnosti je šest meseci od zaključenja ugovora.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koja pristupaju melioraciji pašnjaka i livada na parcelama u državnom vlasništvu ili vlasništvu lokalne samouprave, a koriste se za ispašu stoke i proizvodnju sena u naseljima na teritoriji lokalne samouprave.

Potrebu melioracije pašnjaka i livada i potrebnu meru (primena azotnih đubriva , kalcizacija, gipsovanje, drljanje, vodosnabdevanje pojila i sl.) utrđuje lokalna samouprava na zahtev mesne zajednice.

Potrebna dokumentacija;
1. Prijava na konkurs
2. Fotokopija PIB obrazca
3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa
4. Odluka (potpisana od strane predsednika opštine/gradonačelnika ili Opštinskog/gradskog veća) o programu melioracije pašnjaka sa iznosom sredstava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti u toku 2013 godine.
5. Elaborat melioracije pašnjaka na teritoriji lokalne samouprave (obavezno treba da sadrži; tehnički opis, površine i pozicioniranu lokaciju pašnjaka GPS uređajem, situacioni plan, utvrđene mere kontrole plodnosti svakog pašnjaka, plan sa vrstom potrebnih mera za melioraciju pašnjaka, vreme i rok Det er mange bonuser a velge mellom pa markedet. sprovođenja aktivnosti i predmer i predračun radova sa planiranim količinama utroška materijala za svaki pašnjak i celinu).

Nakon potpisanog ugovora sa korisnikom sredstava a pre prenosa sredstava po ugovoru korisnik je dužan da obezbedi:
1. kopije faktura materijala i izvršenih usluga,
2. kopija izvoda promene stanja na računu sa označenim iznosom koji se odnosi na pravdanu stavku,
3. GPS kordinate sa 4 fotografije na lokaciji koje će sačiniti zaposleni iz Poljoprivredne stručne službe sa datog regiona, pre i posle realizovane investicije na pašnjaku ili livadi,
4. Narativni izveštaj podnosioca zahteva (odgovornog lica lokalne samouprave) o utrošenom materijalu, izvršenim uslugama , koji u zbiru moraju da se slažu sa količinom nabavljenog materijala u računima i izvršenim uslugama u akciji melioracije pašnjaka i livada.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava utvrđeni su Pravilnikom o dodeli sredstava za melioraciju pašnjaka u 2013 godini.

Prava i obaveze između Sekretarijata, i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Obrazac „Prijava na konkurs“, može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 42 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.10.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – melioracije pašnjaka“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4416.

Detaljnije