Konkurs za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

Konkursi

hail net protectionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti
opreme.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

3. Pravo prijave na konkurs
Pravo da konkurišu imaju:
‐ fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
‐ pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
‐ zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).
Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4. Potrebna dokumentacija
Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,

3. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)

4. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

6. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

7. menica sa meničnom izjavom (koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

8. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca(tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

9. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.Overena izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost. (dokaz Prva strana RPG Izvoda)

Pravna lica i zemljoradničke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. izvod iz Agencije za privredne registre;

4. overena kopija kartona deponovanih potpisa;

5. za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;

6. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

7. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

8. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

9. registrovana menica sa meničnom izjavom (dostavlja se prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

10. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca (tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu,

12. za pravna lica koja su registrovana kao poljoprivredna gazdinstva izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom);

13. Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta,otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva .

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1. Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2. Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3. Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4. Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak za dobijanje sredstava
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava dokumentaciju, utvrđuje ispunjenost uslova i vrši procenu zahteva.

Odluka se donosi na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon izvršene nabavke opreme koja je predmet ovog konkursa i postavljanja sistema protivgradne mreže sa naslonom pri čemu je potrebno dostaviti:
1. narativni(kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
2. original ili fotokopija računa;
3. original ili fotokopija otpremnice;
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 27.09.2013.godine.

Rok za završetak investicije
Rok za završetak investicije (postavljanje kupljenog sistema protivgradne mreže sa naslonom) je do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14,00 časova).

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs ‐ Nabavka protivgradnih mreža‐ ne otvarati”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456‐267.

Kontakt osoba: Nikola Vranjković

Detalji