Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama

Konkursi

semaphorePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini za namene:

1. sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova, ili

2. sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru aktivnosti 07, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave u AP Vojvodini. Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti, odnosno projekti tehničke regulacije saobraćaja. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajući projekat ili izvod projekta.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen po prijavi na 3.000.000,00 dinara.
Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće u odnosu na ukupnu investicionu vrednost prijave.

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs za saobraćaj“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 27.06.2013. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Link