Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata

Konkursi

stari zanatiMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 3. Uredbe o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini – „Službeni glasnik RS“ br. 25 od 15. marta 2013. poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini.
Svrha dodele podsticajnih sredstava je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanja konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i jačanja ekonomskog položaja privrednih subjekata u toj oblasti u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu podsticajna sredstva).

Namena i iznos podsticaja
Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom su namenska i dodeljuju se kao bespovratna.

U skladu sa članom 5. Uredbe sredstva se dodeljuju za sledeće namene:
1) Unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat;
2) Unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda;
3) Unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata;
4) Učešće privrednih subjekata na specijalizovanim sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu u 2013. godini, a radi promocije proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
5) Unapređenje prodaje, kanala distribucije i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
6) Edukaciju zaposlenih u privrednom subjektima u oblasti marketinga.

Privredni subjekti u svojim prijavama (isključivo na obrascu PKTZ – koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije) mogu da konkurišu za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili dve namene od navedenih šest. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Iznos podsticajnih sredstava, u skladu sa članom 6. Uredbe, može biti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara po privrednom subjektu. Ukoliko vrednost namene iz čl. 5 prelazi maksimalni iznos podsticajnih sredstva po Uredbi (veća je od 500.000 dinara), privredni subjekat obezbeđuje sopstvena sredstva za iznos razlike.

Pravo učešća
U skladu sa članom 2. Uredbe tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Tradicionalnim zanatom u smislu ove uredbe smatraju se stari zanati, umetnički zanati i domaća radinost, a prema klasifikaciji iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/2012). Privredni subjekat koji konkuriše za podsticajna sredstva prilaže odgovarajući pismeni dokaz o tome da je upisan u Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu finansija i privrede.

Prijave na konkurs koje ne sadrže ovaj dokaz, u skladu sa čl. 4 st. 1 Uredbe, neće biti razmatrane.

U skladu sa članom 4. Uredbe, pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti), upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:
1) kod kojih je pokrenut stečajni postupak odnosno postupak likvidacije;
2) koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;
3) ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Način podnošenja prijave na konkurs
U skladu sa članom 3. Uredbe, prijava na obrascu PKTZ sa prilozima se podnosi Ministarstvu, do 12. aprila 2013. godine.

Blagovremeno primljene prijave će se smatrati one koje budu predate na pisarnici ili dostavljene poštom, i to do navedenog roka, na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije do 12. aprila 2013.

Zatvoreni koverat sa prijavom na obrascu PKTZ i prilozima mora biti čitko označen:
„KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA TRADICIONALNE ZANATE“
NE OTVARATI

Prijave koje su neblagovremene, u nezatvorenoj koverti i/ili nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa odredbama Uredbe i ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava obavezno sadrži popunjen obrazac PKTZ sa obaveznim prilozima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Uredbom i ovim javnim pozivom.

Podnosilac prijave je obavezan da potpiše i pečatom overi obrazac PKTZ na mestima gde je to predviđeno na pojedinačnim obrascima koji čine sastavni deo obrasca PKTZ.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.

Obaveštenje o dodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na internet stranici ministarstva.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/36 20 385, radnim danom od 10 do 14 sati.

Takođe, ministarstvo će sve relevantne informacije i eventualna dodatna obaveštenja u vezi sa Konkursom objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link