Promocija i popularizacija elektronskih komunikacija i informacionog društva

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Javni poziv za učešće u programu podrške organizaciji  konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva

Vlada je na sednici održanoj 5. aprila 2012. godine prihvatila Program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva (u daljem tekstu: Program), kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.

Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.

U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitala agenda za Evropu”, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije.

Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine  („Službeni glasnik RS”, broj 51/10),  predviđaju da razvoj informacionog društva treba usmeriti ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU U OKVIRU OVOG POZIVA

Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti organizaciju konferencija i drugih sličnih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva (u daljem tekstu: projekat)  za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

Predloženi projekti u okviru ovog javnog poziva moraju predstavljati:

–       organizaciju konferencija i drugih događaja (seminara, obuka, radionica, takmičenja i slično) koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva u široj populaciji, kojima se doprinosi realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovoj oblasti;

Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi www.digitalnaagenda.gov.rs.
Jedan predlagač može predložiti najviše jedan projekat.

FINANSIRANjE PROJEKATA

Ukupna obezbeđena sredstva za realizaciju Programa, koja mogu biti dodeljena po ovom javnom pozivu iznose  20.000.000,00 dinara (slovima: dvadeset miliona dinara) i obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Podrška projektu koji je izabran prema uslovima Programa i ovog javnog poziva predviđa dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: pet miliona dinara) po projektu.

Radi realizacije ovog programa Ministarstvo će na osnovu Odluke o izboru projekata zaključiti ugovore sa predlagačima o finansiranju ili sufinansiranju izabranih projekata.

Ukoliko se Odlukom Ministarstva predlog projekta izabere ali se ne odobre sve aktivnosti ili ne odobre predviđena sredstva u celokupnom predloženom iznosu, predlagač preostala sredstva potrebna za realizaciju predloženog projekta treba da obezbedi iz drugih izvora.

U slučaju da se odobrena sredstva ne iskoriste namenski ista će morati biti vraćena u skladu sa Ugovorom koji će biti potpisan sa predlagačima izabranih projekata.

Ministarstvo zadržava pravo uvida u realizaciju svake od predložene aktivnosti, a sve u cilju praćenja korišćenja sredstava.

POSTUPAK PRIJAVE

Obrazac prijave projekta za program može se preuzeti u elektronskom obliku na sledećoj adresi: Obrazac prijave projekta.

Za svaki predlog projekta potrebno je popuniti obrazac prijave projekta u elektronskom obliku, odštampati ga i potpisati.

Prijavu izvršiti na sledeći način:
1.    Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave projekta za program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose  promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva – NE OTVARATI – JAVNI POZIV“.
Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

1.    Obrazac „„Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je  20. april 2012. godine do 12:00 sati.
Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

OCENjIVANjE PREDLOŽENIH PROJEKATA

Ocenu prijavljenih projekata u okviru ovog poziva vršiće Komisija za ocenu projekata, koju obrazuje Ministarstvo.

Komisija može oceniti i da dodeljena sredstva treba da budu manja od traženih sredstava u obrascu prijave.

Na osnovu Izveštaja Komisije Ministarstvo će doneti odluku o izboru projekata koji će biti finansirani po ovom pozivu.

Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, tri člana – ocenjivači projekata i sekretar Komisije.

Ocenjivanje projekta vršiće se na osnovu sledećih elemenata:
-ocena značaja predmeta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena stepena i ukupnog efekta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena održivosti projekta;
-ocena opravdanosti zahtevanih finansijskih seredstava;
-ocena dinamike realizacije projekta;
-ocena referenci i kadrovskih kapaciteta predlagača projekta;
-broja i značaja prethodno organizovanih aktivnosti od strane predlagača;
-drugi elementi ocenjivanja u skladu sa svrhom i ciljem projekta izraženim u
pozivu.

Svaki od kriterijuma će biti posebno vrednovan, a najviše će biti vrednovan značaj projekta u odnosu na ciljeve Programa i postignut efekat promocije, odnosno popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Sve aktivnosti koje su predložene projektom moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine na teritoriji Republike Srbije.

Predlagač projekta čiji projekat bude izabran za finansiranje dužan je da po završetku svih aktivnosti predviđenih projektom dostavi detaljan izveštaj Ministarstvu.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020072.

Link