Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz ove oblasti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list APV“, broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji 88 , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

Uslovi Konkursa

1.Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata za razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012.godini, ako se tim projektima obezbedjuje:
– konkurentnost navedenih poslova
– investiciona ulaganja u društva koja oživljavaju gotovo nestale veštine starih zanata
– unapredjenje i razvoj procesa poslovanja i obučavanja kadrova za vršenje starih zanata i obezbedjivanje potrebne literature i različitih nastavnih sretstava i učila za iste
– nabavka opreme.

2.Učesnici Konkursa mogu da učestvuju isključivo samo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.Privredni subjekti kojima će se dodeliti sredstva ne mogu biti privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ( “Službeni glasnik RS“, broj 13/10 i 100/11).

4.Privredni subjekt korisnik državne pomoći treba da dostavi pisanu izjavu o svim primljenim državnim pomoćima u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu u smislu čl. 97 stav1.

5.Neće se uzimati u razmatranje ne blagovremene i ne kompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

6.Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

7.Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

8.Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Dnevnik“, Novi Sad.

9.Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu “Dnevnik“, Novi Sad.

10.Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.