Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini

 

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. Unapređenje upravljanja otpadom (Nabavka kanti i kontejnera za odlaganje otpada, adekvatnih posuda i kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada)

2. Monitoring kvaliteta životne sredine
-Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha
-Izrada studije o stanju i uticaju polena alergenih biljaka u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine
-Kontrola kvaliteta površinskih i podzemnih voda
-Monitoring nepoljoprivrednog tla u naseljima, industrijskim zonama, zonama deponija i zaštićenim područjima
-Monitoring buke u životnoj sredini

3. Uređenje/oplemenjivanje prostora, neadekvatnih odlagališta otpada i podizanje (sadnja) zaštitnih zelenih pojaseva;

4. Kontinuirana edukacija javnosti u oblasti zaštite životne sredine (Sprovođenje tematskih medijskih kampanja na regionalnom i lokalnom nivou u vidu promovisanja principa održivog upravljanja otpadom, značaja podizanja zaštitnog zelenila, zaštite biodiverziteta, principa održivog razvoja, unapređenja eko-etno turizma);

5.Unapređenje upravljanja i promocije prirodne baštine i zaštićenih područja (Aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija; Jačanje kapaciteta čuvarske službe; Promocija zaštićenih područja);

6.Monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine; Monitoring zdravstvenog stanja i aktivnosti na zbrinjavanju strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta;

7.Aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini;

8.Realizacija pilot projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije;

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 3.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektnu oblast 7.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, zaštićeno stanište i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5., 6.);
d) registrovane stručne – specijalizovane organizacije i ustanove;
(za projektne oblasti 4., 6., 8. )
e) fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 8. )

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Rok za podnošenje projekata je 17. april2012. godine.

Konkursna dokumentacija:
Uz prijavu učesnici obavezno dostavljaju:
– Rešenje, uverenje, potvrdu, izvod da je podnosioc prijave upisan u registar nadležnog organa;
– Za udruženja građana overenu fotokopiju izvoda iz statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
– Projekat koji sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumiza dodelu sredstava:
– nova i kreativna rešenja problema iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika nosioca projekta;
– ukoliko se projekat realizuje uz učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);

Visina sredstava koja se dodeljuje po prijektu:
f) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
g) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
h) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
i) stručnim – specijalizovanim organizacijama, ustanovama, fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 27. april 2012. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini“Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adresa Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4456, kontakt osoba Tankosava Čanak).

Dostavljanje izveštaja:
Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa overene od ovlašćenog lica), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima;
– izveštaj o namenskom korišćenju sredstava;
– izjavu korisnika o sprovedenoj proceduri javne nabavke;
– Zapisnik/proceduru o odabiru izvođača za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnim nabavkama;

Link