Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z ASPORT I OMLADINU

Konkurs sufinansiranja programa sa ciljem afirmacije ženskog sporta

I.             PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU
1.    SPORTSKE ORGANIZACIJE sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za kandidatkinje angažovane u sportskoj organizaciji koje konkurišu za sredstva za stručno osposobljavanje /usavršavanje žena trenera/sudija u sportu i

2.    USTANOVE I INSTITUCIJE U OBLASTI SPORTA I SPORTSKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA, sa sedištem na teritoriji APV za organizaciju i realizaciju seminara ili za naučno-istraživački rad sa ciljem unapređenja položoja žena u sportu, kao i realizaciju različitih programa rekreativnog vežbanja sa ciljem unapređenja zdravlja.

II.            USLOVI KONKURSA

1)      ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE:
a)      Prijava: naziv i sedište sportske organizacije, br. tekućeg računa, PIB, lice ovlašćeno za zastupanje, ime i prezime kandidatkinje, kontakt telefon organizacije;
b)      Prilozi uz prijavu
•    fotokopija rešenja o registraciji, fotokopija ugovora o angažovanju kandidatkinje u sportskoj organizaciji, dokaz o stepenu obrazovanja kandidatkinje, kratka biografija i fotokopija lične karte kandidatkinje.
•    U zavisnosti od vrste programa za koji se traže sredstva
(1)    Za program stručnog osposobljavanja žena u sportu (I, II i III stepen): profaktura nadležne institucije o pohađanju stručnog osposobljavanja
(2)    Za program stručnog usavršavanja žena u sportu: program i dokaz o troškovima učešća na stručnom usavršavanju.

2)      ZA USTANOVE I INSTITUCIJE U OBLASTI SPORTA I SPORTSKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA:
a)      Prijava: naziv i sedište ustanove ili institucije, br. tekućeg računa, PIB, lice ovlašćeno za zastupanje, kontakt telefon.
b)      Uz prijavu dostaviti: rešenja o registraciji ili odluku o osnivanju, program seminara ili rekreativnog vežbanja, odnosno abstrakt naučno-istraživačkog rada sa pratećim troškovnikom za realizaciju.

III.          SREDSTVA ZA RASPODELU
Za realizaciju programa obezbeđena su sredstva u visini 2.000.000,00 dinara

IV.          PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave: 15 dana od dana objavljivanja

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „Za konkurs“.

Link